เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจวัดเสียงในพื้นที่ทำงาน
การตรวจวัดเสียงในพื้นที่ทำงาน ใช้กฎหมายฉบับใดเป็นตัวอ้างอิงค่ามาตรฐาน
โดย : redbull คำถามเมื่อ : 12/9/2556 18:07:27

คำตอบ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546
กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 มีนาคม 2549
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการ ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มิถุนายน 2550
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะ การทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มิถุนายน 2550
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 14/9/2556 15:42:42