เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจสารเคมีในสภาพแวดล้อมในการทำงาน
มีการใช้สาร Polymetthylene Polyphenyl isocyanate (CAS 9016-87-9) ต้องพิจาราณากับกฎหมายตัวไหน (ว่าต้องตรวจวัดหาปริมาณสารเคมีในสภาพแวดล้อมในการทำงานค่ะ) ถ้าต้องตรวจวัดค่ามาตรฐานกำหนดไว้เท่าไรค่ะ
โดย : dolechm คำถามเมื่อ : 18/3/2557 15:57:50

คำตอบ

อ้างอิง ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 หมวด 7 การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ข้อ 29 ข้อ 30
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/3/2557 16:57:16