เว็บบอร์ด

คำถาม

บันได ทางเดิน
อยากทราบกฎหมายความปลอดภัย ที่กำหนดเกี่ยวกับบันได หรือช่องทางเดินว่าจะต้องมีลักษณะอย่างไร บ้าง (เช่น กว้างเท่าไหร ขั้นบันไดต้องมีพื้นที่วางเท้าเท่าไหร มีราวจับไหม เป็นต้น)
โดย : คำถามเมื่อ : 25/3/2557 8:54:11

คำตอบ

อ้างอิง กฎกระทรวงฉบับที่ 2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หมวด 1 ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะ ภายในของโรงงาน ข้อ 5 อาคารโรงงานต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (4) บันไดต้องมั่นคงแข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และจำนวนที่เหมาะสมกับอาคารโรงงาน และการประกอบกิจการอุตสาหกรรมนั้น ๆ ขั้นบันไดต้องไม่ลื่นและมีช่วงระยะเท่ากันโดย ตลอด บันไดและพื้นทางเดินที่อยู่สูงจากระดับพื้นตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไปอย่างน้อยมีราว ที่มั่นคง แข็งแรงและเหมาะสม ทั้งนี้รัฐมนตรีอาจกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีส่วนประกอบอื่นเพื่อป้องกันอันตรายหรือยกเว้นการจัดให้มีราวดังกล่าวได้
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/3/2557 9:16:46