เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามเรื่องการตรวจวัดเสียง 24 ค่ะ
ในการตรวจวัดระดับเสียง 24 ชั่วโมง ทำไมต้องตรวจวัดในขณะที่ไม่มีการทำงานด้วยค่ะ
โดย : Reportenvi02 คำถามเมื่อ : 20/5/2557 10:18:48

คำตอบ

“ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้รับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน เป็นระดับเสียงเฉลี่ย (LAeq) 1. คาระดับการรบกวน ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน จะต้องไมเกิน 10 เดซิเบลเอ 2. คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ 3. คาระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ไมเกิน 115 เดซิเบลเอ 4. การตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบถึงเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ที่แท้จริงว่า มีเสียงดังรบกวน และมีประชาชนได้รับผลกระทบจากแหล่งกําเนิดเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานหรือไม่
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 22/5/2557 8:34:51