เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมายการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน
รบกวนสอบถามกฎหมายค่ะ พอดีว่ามีการถกประเด็นกันในเรื่องการแก้ไขกรณีแสงไม่ผ่านแล้วต้องตรวจสอบซ้ำ พอจะมีกฎหมายฉบับใดที่ให้ข้อมูลในการตรวจสอบซ้ำเรื่องนี้บ้างค่ะ
โดย : Buppha คำถามเมื่อ : 19/6/2557 17:25:26

คำตอบ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงภายในสถาน ประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ การวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง และเสียง ขอ ๑๖ ใหนายจางทําการวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงที่ลูกจางไดรับ กรณีผลการตรวจวัดมีคาเกินหรือต่ำกวา มาตรฐานที่กําหนดไวในกฎกระทรวง แลวแตกรณี ตองระบุสาเหตุและปจจัย ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งอาคารสถานที่ การระบายอากาศ เครื่องจักร การบํารุงรักษา จํานวนลูกจางที่สัมผัสหรือเกี่ยวของกับอันตราย สภาพและลักษณะการทํางานของลูกจาง รวมถึงวิธีการหรือมาตรการในการ ปรับปรุงแกไขและระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 20/6/2557 10:39:03