เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจวัดค่าน้ำเสีย
ในการตรวจวัดค่าน้ำเสียในกรณีที่กระบวนการผลิตไม่มีสารเคมีจะต้องตรวจอย่างน้อยกี่พารามิเตอร์
โดย : thaiparts คำถามเมื่อ : 9/10/2557 9:37:26

คำตอบ

กรณีโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม พารามิเตอร์ในการตรวจวัดและรายละเอียดในการตรวจวัด น้ำเสียที่ปล่อยออกนอกโรงงาน อ้างอิงตาม ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 78/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม กรณีโรงงานอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม พารามิเตอร์ในการตรวจวัดและรายละเอียดในการตรวจวัด น้ำเสียที่ปล่อยออกนอกโรงงาน อ้างอิงตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของนํ้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 29/10/2557 11:23:22