เว็บบอร์ด

คำถาม

รายงาน บฉ. ประจำปี
รบกวนขอตัวอย่าง รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ประจำปี เริ่มต้นไม่ถูกเลย
โดย : exstar คำถามเมื่อ : 26/2/2558 15:46:29

คำตอบ

แบบฟอร์มแนบท้าย ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบและการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ประกาศในราชกิจจนุเบกษา 18 เมษายน 2551
การกรอกรายงาน บฉ. 4 ประจำปีให้กรอกในเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 10/3/2558 13:16:28