เว็บบอร์ด

คำถาม

การจัดเก็บปริมาณขยะที่สามารถเก็บไว้ในโรงงาน
โรงงานมีการเก็บขยะอันตรายในโรงงาน อยากทราบว่ากฎหมายฉบับไหนคะที่ระบุว่าโรงงานขนาดไหนสามารถเก็บขยะไว้ได้กี่เดือนค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย : dhanawan คำถามเมื่อ : 10/3/2558 13:05:35

คำตอบ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 มกราคม 2548 ข้อ 4
- ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายขนาดใหญ่ ( ≥ 1000 kg / เดือน ) ครอบครองได้ไม่เกิน 90 วัน
- ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายขนาดกลาง ( ≥ 100 kg / เดือน แต่ไม่ถึง 1000 kg ) ครอบครองได้ไม่เกิน 180 วัน
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 10/3/2558 13:23:53