เว็บบอร์ด

คำถาม

ส่งสัยกฎหมายการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพรบ.วัตถุอันตราย2535
มีข้อสงสัยเรื่องการยกเว้นการปฏิบัติตามพรบ.วัตถุอันตราย2535ค่ะเรื่องจากมีการเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายข้อ5.6ค่ะพอดีที่ไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงเนื่องจากบัญชีที่เพิ่มมาบริษัทมีหมดค่ะเห็นว่าในกฎหมายยกเว้นไม่ให้ปฏิบัติไม่แน่ใจว่าต้องทำหรือไม่ทำอะไรบ้างค่ะ
โดย : tctiso14001 คำถามเมื่อ : 14/3/2558 11:47:34

คำตอบ

ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551
(3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551
(4) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547

โดย ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายที่มีปริมาณเกินกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อปี แจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก. 20 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 16/3/2558 8:53:38