เว็บบอร์ด

คำถาม

ขอปรึกษาเรื่องรังสี
เนื่องจาก บริษัทฯ มีเครื่องกำเนิดรังสีประเภท Fluoroscopy ไว้ในครอบครอง และมีใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี (ป.ส. 1-ค) เรียบร้อยแล้ว ขอสอบถามว่า มีรายงานหรือเอกสารอะไรที่ต้องส่งอีกบ้างครับ
โดย : YETH law update คำถามเมื่อ : 24/6/2558 11:27:49

คำตอบ

1. แจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี ตามแบบ ร. 1-1 ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผลิตหรือครอบครอง
2. รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีให้เป็นไปตามแบบ ร.5 ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยผลในเดือน ม.ค - มิ.ย รายงานภายใน ก.ค และผลในเดือน ก.ค - ธ.ค รายงานภายใน ม.ค ปีถัดไป
3. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างได้รับเป็นประจำ ตามแบบ ร.2 จัดทำข้อมุูลเก็บไว้เป็นประจำทุกเดือน
4. รายงานเหตุการณ์กรณีเกิดการรั่วไหล ทำให้เกิดอันตรายต่อลูกจ้าง ส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุ
5. รายงานกรณีมีการตาย การเจ็บป่วย การประสบอันตราย หรือการเกิดโรคจากการทำงาน ให้ดำเนินการแจ้งต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับอันตรายหรือตาย
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 24/6/2558 13:26:55