เว็บบอร์ด

คำถาม

การจัดส่งรายงาน รว1-3
1.หากเราไม่สามารถส่งรายงาน รว.1-3 ตามกำหนดเวลาสามารถทำอย่างไรได้บ้าง และมีค่าปรับไหมครับ
2.ในการรายงาน รว.1-3 สามารถให้บริษัทที่ปรึกษาจัดทำและส่งแทนได้หรือไม่หากในกรณีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมไม่มีใบผู้ควบคุมมลพิษและไม่มีผู้ควบคุมระบบ
โดย : iec คำถามเมื่อ : 17/9/2558 17:12:48

คำตอบ

1. บทลงโทษพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535
มาตรา 8 (7) กำหนดข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ต้องแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวหรือตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้
มาตรา 46 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (6) หรือ (7) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
2. สามารถใช้บริษัทที่ปรึกษาได้ค่ะ โดยตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545
หมวด 5 ข้อ 6.3 ระบุว่า บริษัทที่ปรึกษาให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมแล้วแต่กรณีตามข้อ 6.2 ทั้งนี้ การให้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
หมายเหตุ ข้อ 6.2 เป็นการอธิบายหน้าที่ของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการ จัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 19/9/2558 10:13:31