เว็บบอร์ด

คำถาม

ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการแจ้งอุบัติเหตุจากการทำงาน
ขอสอบถามความแตกต่างของการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2 ฉบับดังต่อไปนี้ 1. การแจ้งตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียน และแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ลงวันที่ 3 ต.ค. 2549
2. การแจ้งตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขณะนี้เกิดความสับสนว่า หากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จะต้องแจ้งตามกฎหมายฉบับใดกันแน่ครับ
โดย : yeth law update คำถามเมื่อ : 5/1/2559 9:51:05

คำตอบ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน พ.ศ. 2554
จะกำหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน ตามมาตรา 34(1) และ (2) ตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 (แบบ สปร. 5) สำหรับให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ใช้แจ้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรณีมีลูกจ้างเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน
ซึ่งพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 34(1) และ (2) ระบุว่า

มาตรา 34 ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน ให้นายจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบโดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียดพอสมควร และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุ เป็นหนังสือภายใน 7 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต

(2) กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต หรือมีบุคคล ในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ การระเบิด สารเคมีรั่วไหล หรืออุบัติภัยร้ายแรงอื่น ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบโดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใด และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นความเสียหาย การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซ้ำอีกภายใน 7 วันนับแต่วันเกิดเหตุ ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 5/1/2559 14:51:09