เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจสารเคมีในสภาพแวดล้อมการทำงาน
ตามกม.กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
อยากทราบว่าตัวสอ.3ที่เป็นเเบบฟอร์มไม่ต้องส่งกรมสวัสดิการฯเเล้วใช่ไหมคะ เเล้วจากกม.เก่าที่ต้องตรวจสารเคมีสองครั้งต่อปี แต่กม.เเค่บอกว่าให้มีการตรวจไม่ได้ระบุว่าต้องตรวจกี่ครั้งต่อไป เราสามารถตรวจเพียงครั้งเดียวพร้อมเเสง เสียง ความร้อน ได้ไหมคะหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่า เพราะที่ผ่านมาตรวจสองครั้งต่อปีมาตลอด
โดย : DNTHSE คำถามเมื่อ : 11/8/2559 15:43:34

คำตอบ

ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย และส่งรายงานผลการตรวจวัด ให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจวัด
หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการตามวรรคสองได้เอง จะต้องให้ผู้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับ ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดำเนินการให้
ตอบ กฎหมายกำหนดให้ส่งรายงาน แต่ไม่กำหนดรูปแบบรายงาน และไม่ได้กำหนดความถี่ แค่ระบุให้มีการตรวจวัด
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 23/9/2559 6:24:41