เว็บบอร์ด

คำถาม

การขนย้ายสารเคมี
พออยากทราบว่า กรณี จะขนย้ายขวดแก้วเปล่าปนเปื้อนสารเคมี พวก ipa hexean จากโรงงาน 1 ไปโรงงาน 2 ประมาณ 20 ขวด เพราะโรงงาน2 จะนำขวดเปล่า ไปรองรับสารเคมีที่ทิ้งแล้ว ผมอยากถามว่า ในการขนย้ายผิดกฎหมายไหม แล้วถ้าผิด กฎหมายตัวไหนครับ
โดย : chaiyasit คำถามเมื่อ : 5/9/2559 14:06:26

คำตอบ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2558 ระบุว่า การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายความว่า การบำบัด ทำลายฤทธิ์ ทิ้ง กำจัด จำหน่ายจ่ายแจก แลกเปลี่ยน หรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการกักเก็บไว้ เพื่อทำการดังกล่าว
ข้อ 9 ห้ามมิให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายให้นำออกไปเพื่อการจัดการด้วยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในภาคผนวกที่ 4 ท้ายประกาศนี้ ให้ใช้แบบ สก. 2 ท้ายประกาศนี้ในการยื่นขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 23/9/2559 6:31:47