เว็บบอร์ด

คำถาม

กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม
อยากทราบว่า ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศฉบับนี้เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไหมค่ะ จำเป็นต้องปฏิบัติตามและต้องมีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายหรือไม่ ประกาศเล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 129 ง ราชกิจจานุเบกษา 6 มิ.ย.2559
โดย : thaiparts คำถามเมื่อ : 7/9/2559 9:07:13

คำตอบ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ระบุว่า น้ำทิ้ง หมายความว่า น้ำที่เกิดจากการประกอบกิจการ น้ำจากการใช้น้ำของคนงาน หรือน้ำจากกิจกรรมอื่นในโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
ตอบ กรณีโรงงานมีการระบายน้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมจะเข้าข่ายตามกฎหมายนี้
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 23/9/2559 6:37:36