เว็บบอร์ด

คำถาม

ขยะจากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเศษขยะจากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง จัดเป็นขยะที่บริษัทฯต้องกำจัดและขอรับอนุญาตหรือไม่
หากนำเศษก่อสร้างนี้ให้บริษัทฯที่เข้ามาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบในการทิ้งได้หรือไม่
เนื่องจากทางผู้บริหารทำสัญญาบริการว่าเศษวัสดุก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น หิน ปูน ทราย โครงเหล็กอาคาร ทางบริษัทฯผู้ก่อสร้างจะรับทิ้งให้โดยลดราคาการก่อสร้างลง
ถ้าเป็นเเบบนี้ผิดกฎหมาย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 2548 หรือไม่
ขอบคุณค่ะ
โดย : TNSEMS คำถามเมื่อ : 13/9/2559 11:45:58

คำตอบ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2558 ระบุว่า การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายความว่า การบำบัด ทำลายฤทธิ์ ทิ้ง กำจัด จำหน่ายจ่ายแจก แลกเปลี่ยน หรือนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการกักเก็บไว้ เพื่อทำการดังกล่าว ทั้งนี้ ห้ามมิให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายให้นำออกไป เพื่อการจัดการด้วยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในภาคผนวกที่ 4 ท้ายประกาศนี้ โดยให้ใช้แบบ สก. 2 ท้ายประกาศนี้ในการยื่นขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกบริเวณโรงงาน
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 23/9/2559 6:41:10