ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

ISO (ระบบงาน)
       
หมวดISO (ระบบงาน)
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดISO (ระบบงาน)
1 ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) เรื่อง เพิ่มขอบข่ายในการรับรองหน่วยรับรองและมาตรฐานที่หน่วยรับรองใช้ในการรับรองผู้ประกอบการ 2/10/2561 ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) เรื่อง เพิ่มขอบข่ายในการรับรองหน่วยรับรองและมาตรฐานที่หน่วยรับรองใช้ในการรับรองผู้ประกอบการ ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) เรื่อง เพิ่มขอบข่ายในการรับรองหน่วยรับรองและมาตรฐานที่หน่วยรับรองใช้ในการรับรองผู้ประกอบการ ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) เรื่อง เพิ่มขอบข่ายในการรับรองหน่วยรับรองและมาตรฐานที่หน่วยรับรองใช้ในการรับรองผู้ประกอบการ
2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4912 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด 9001 : 2015 20/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4912 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด 9001 : 2015
												   
3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4913 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ข้อกำหนดและข้อเสนอแนะในการใช้ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม- ข้อกำหนดและข้อเสนอแนะในการใช้ 14001 : 2015 20/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4913 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ข้อกำหนดและข้อเสนอแนะในการใช้ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม- ข้อกำหนดและข้อเสนอแนะในการใช้ 14001 : 2015
												   
4 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555)ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง 2/10/2555 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่  1 (พ.ศ.2555)ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่  1 (พ.ศ.2555)ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่  1 (พ.ศ.2555)ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง
5 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 5/10/2553 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์    
6 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและคำแนะนำในการนำไปใช้ 5/10/2553 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและคำแนะนำในการนำไปใช้    
7 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร 5/10/2553 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร    
8 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร-ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร 5/10/2553 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ  พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร-ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร    
9 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ 5/10/2553 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 7  (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ    
10 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 8 ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ 5/10/2553 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 8  ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.  2551  เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ    
11 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.) 2553 ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกำหนด 5/10/2553 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.) 2553 ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกำหนด    
12 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 5/10/2553 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ    
13 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 12 (พ.ศ 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยงานรับรองระบบงานในการรับรองหน่วยงานตรวจสอบและรับรอง 5/10/2553 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 12 (พ.ศ 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยงานรับรองระบบงานในการรับรองหน่วยงานตรวจสอบและรับรอง    
14 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ : ข้อกำหนด 5/10/2553 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.  2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ :  ข้อกำหนด    
15 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้ 5/10/2553 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้    
16 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร 5/10/2553 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร