ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

การประสบอันตราย
เจ็บป่วย โรค
จากการทำงาน

พระราชบัญญัติเงินทดแทน
     
หมวด พระราชบัญญัติเงินทดแทน
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวด พระราชบัญญัติเงินทดแทน
  1 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายพ.ศ. 2551, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 13/5/2551 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายพ.ศ. 2551, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายพ.ศ. 2551, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2551  
  2 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548 19/2/2548 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548  
  3 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน 23/12/2547 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน
  4 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 30/6/2537 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537