ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

ผู้ประกันตน

อัตราเงินสมทบ

อัตราการจ่ายประโยชน์
ทดแทน ตอบแทน
เงินบำเหน็จใน
กรณีชราภาพ

รายชื่อสถานพยาบาล

การประสบอันตราย
หรือ เจ็บป่วยอันมิใช่
จากการทำงาน

ประโยชน์ทดแทน
กรณีคลอดบุตร
       
หมวด รายชื่อสถานพยาบาล
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวด รายชื่อสถานพยาบาล
  1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจําปี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) 10/5/2561 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจําปี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)

												ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจําปี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)

												ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจําปี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
  2 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจําปี พ.ศ. 2561 25/1/2561 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจําปี พ.ศ. 2561 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจําปี พ.ศ. 2561 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจําปี พ.ศ. 2561
  3 ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดเขตทองที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจําป พ.ศ. 2557 18/3/2557 												ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง  กําหนดเขตทองที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจําป พ.ศ. 2557
																								ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง  กําหนดเขตทองที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจําป พ.ศ. 2557
																								ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง  กําหนดเขตทองที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจําป พ.ศ. 2557
  4 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2554 20/3/2554 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2554 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2554 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2554
  5 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2553 4/2/2553 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี
พ.ศ. 2553 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี
พ.ศ. 2553 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี
พ.ศ. 2553