ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

คุณภาพน้ำ

คุณภาพอากาศ

การจัดการสิ่งแวดล้อม และ EIA

มลภาวะการ
ปนเปื้อนสู่ดิน

ขยะและ
กากของเสีย

ควบคุมระดับเสียง

วัตถุอันตราย

หม้อไอน้ำ หม้อน้ำ
หม้อต้ม

กิจการโรงงาน

ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์

สารเคมีอันตราย

ข้อกำหนดอื่นๆ
     
หมวดการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย
  1 คําชี้แจง ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 8/11/2560 คําชี้แจง  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
												
												
												คําชี้แจง  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
												
												
												คําชี้แจง  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
  2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 3/8/2560 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560
  3 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 27/12/2559 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
  4 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด 24/11/2559 ประกาศกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรม
ภายใต้มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด
ประกาศกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรม
ภายใต้มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด
ประกาศกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรม
ภายใต้มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด
  5 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 20/12/2556 												ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
																								ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
																								ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
  6 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 20/12/2556 												ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
																								ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
																								ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
  7 คำสั่งกรมสวัสดิการและแรงงานที่ 756/2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 17/12/2556 คำสั่งกรมสวัสดิการและแรงงานที่ 756/2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
							คำสั่งกรมสวัสดิการและแรงงานที่ 756/2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
							คำสั่งกรมสวัสดิการและแรงงานที่ 756/2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
  8 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 29/11/2556 												กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
																								กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
												 
  9 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกำจัดหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มิถุนายน 2535 17/6/2535 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกำจัดหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มิถุนายน 2535 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกำจัดหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มิถุนายน 2535  
  10 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของสารเคมี (ตารางแนบท้าย 1 และ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มิถุนายน 2535 17/6/2535 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของสารเคมี (ตารางแนบท้าย 1 และ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มิถุนายน 2535
												ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของสารเคมี (ตารางแนบท้าย 1 และ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มิถุนายน 2535
												 
  11 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียด แบบรายงานความปลอดภัย และประเมินการก่ออันตราย และแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มิถุนายน 2535 17/6/2535 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียด แบบรายงานความปลอดภัย และประเมินการก่ออันตราย และแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มิถุนายน 2535 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียด แบบรายงานความปลอดภัย และประเมินการก่ออันตราย และแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มิถุนายน 2535  
  12 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของสารเคมี พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มิถุนายน 2535 17/6/2535 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของสารเคมี พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มิถุนายน 2535 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของสารเคมี พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มิถุนายน 2535  
  13 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กันยายน 2534 ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 24/9/2534 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กันยายน 2534   ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กันยายน 2534   ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  14 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 30/5/2520 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤษภาคม 2520   ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤษภาคม 2520   ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
หมวด
  15 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3865 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตราย : การจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 2/2/2552 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3865 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตราย : การจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3865 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตราย : การจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3865 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมีสารอันตราย : การจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
  16 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3854 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาคดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มกราคม 2552 26/1/2552 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3854 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาคดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มกราคม 2552 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3854 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาคดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มกราคม 2552 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3854 (พ.ศ. 2551)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาคดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มกราคม 2552