ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

คุณภาพน้ำ

คุณภาพอากาศ

การจัดการสิ่งแวดล้อม และ EIA

มลภาวะการ
ปนเปื้อนสู่ดิน

ขยะและ
กากของเสีย

ควบคุมระดับเสียง

วัตถุอันตราย

หม้อไอน้ำ หม้อน้ำ
หม้อต้ม

กิจการโรงงาน

ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์

สารเคมีอันตราย

ข้อกำหนดอื่นๆ
     
หมวดการประกอบกิจการโรงงาน
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดการประกอบกิจการโรงงาน
  1 กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 (ยกเลิก กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545) 4/8/2560 กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
(ยกเลิก กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545)
												
												
												
												กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
(ยกเลิก กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545)
												
												
												
												กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
(ยกเลิก กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545)
หมวดการดำเนินการสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน, ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
  2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 21/12/2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561
  3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 21/12/2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561
  4 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2561 19/9/2561 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ.2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2561 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ.2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2561 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ.2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2561
  5 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง 2/8/2559 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง 
												
												
												ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง 
												
												
												ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง
  6 ประกาศคณะกรรมการลงทุน ที่ 1/2556 เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 28/2/2556 ประกาศคณะกรรมการลงทุน ที่ 1/2556 เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกาศคณะกรรมการลงทุน ที่ 1/2556 เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกาศคณะกรรมการลงทุน ที่ 1/2556 เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 13/2/2556 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  8 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3 /2555 เรื่องการขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย 3/9/2555 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3 /2555 เรื่องการขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3 /2555 เรื่องการขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 3 /2555 เรื่องการขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย
  9 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานปิดป้ายแสดงเลขทะเบียนโรงงานและประเภทหรือชนิดการประกอบกิจการไว้ด้านหน้าโรงงานเพื่อให้ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่แลเห็นได้ง่าย พ.ศ. 2555 (***ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม***) 31/7/2555 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานปิดป้ายแสดงเลขทะเบียนโรงงานและประเภทหรือชนิดการประกอบกิจการไว้ด้านหน้าโรงงานเพื่อให้ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่แลเห็นได้ง่าย พ.ศ. 2555 (***ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม***) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานปิดป้ายแสดงเลขทะเบียนโรงงานและประเภทหรือชนิดการประกอบกิจการไว้ด้านหน้าโรงงานเพื่อให้ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่แลเห็นได้ง่าย พ.ศ. 2555 (***ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม***) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานปิดป้ายแสดงเลขทะเบียนโรงงานและประเภทหรือชนิดการประกอบกิจการไว้ด้านหน้าโรงงานเพื่อให้ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่แลเห็นได้ง่าย พ.ศ. 2555 (***ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม***)
  10 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 218) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร ของบริษัทหรือห้างหุนส่วนนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 10/7/2555 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 218) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  สําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร ของบริษัทหรือห้างหุนส่วนนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 218) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  สําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร ของบริษัทหรือห้างหุนส่วนนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 218) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  สําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึงทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร ของบริษัทหรือห้างหุนส่วนนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
  11 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการให้การรับรองผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย และอนุมัติการนำเข้าเครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรรวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าวเพื่อทดแทนหรือซ่อมแซมความเสียหาย อันเนื่องมาจากอุทกภัย 31/1/2555 												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการให้การรับรองผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย และอนุมัติการนำเข้าเครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรรวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าวเพื่อทดแทนหรือซ่อมแซมความเสียหาย
อันเนื่องมาจากอุทกภัย
																								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการให้การรับรองผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย และอนุมัติการนำเข้าเครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรรวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าวเพื่อทดแทนหรือซ่อมแซมความเสียหาย
อันเนื่องมาจากอุทกภัย
																								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการให้การรับรองผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย และอนุมัติการนำเข้าเครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรรวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าวเพื่อทดแทนหรือซ่อมแซมความเสียหาย
อันเนื่องมาจากอุทกภัย
  12 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 183) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของกิจการที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 11/5/2553 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 183) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของกิจการที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 183) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของกิจการที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 183) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของกิจการที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
  13 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2552 เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 3/12/2552 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2552 เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการ  ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2552 เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการ  ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2552 เรื่อง ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการ  ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
  14 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2552 เรื่อง การขยายเวลาการให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการที่ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในเขต 2 รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2552 26/5/2552 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2552 เรื่อง การขยายเวลาการให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการที่ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในเขต 2 รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2552 เรื่อง การขยายเวลาการให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการที่ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในเขต 2 รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2552 เรื่อง การขยายเวลาการให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการที่ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในเขต 2 รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2552
  15 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 2/2551 เรื่อง การส่งเสริมกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 20/2/2552 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 2/2551 เรื่อง การส่งเสริมกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 2/2551 เรื่อง การส่งเสริมกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 2/2551 เรื่อง การส่งเสริมกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
  16 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 100/2551เรื่อง ประเภทกิจการการบริการที่อนุญาตให้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรมบริการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 ธันวาคม 2551 1/12/2551 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 100/2551เรื่อง ประเภทกิจการการบริการที่อนุญาตให้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรมบริการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 100/2551เรื่อง ประเภทกิจการการบริการที่อนุญาตให้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรมบริการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 ธันวาคม 2551  
  17 กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ.2551)ออกความในพระราขบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 พ.ย. 2551 12/11/2551 กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ.2551)ออกความในพระราขบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 พ.ย. 2551 กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ.2551)ออกความในพระราขบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 พ.ย. 2551  
  18 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่105 และลำดับที่ 106 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2551 25/1/2551 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่105 และลำดับที่ 106 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2551 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่105 และลำดับที่ 106 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2551  
  19 กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 มิถุนายน 2549 21/6/2549 กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 มิถุนายน 2549 กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 มิถุนายน 2549  
  20 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดชนิดของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้หรือผลิตในโรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 กันยายน 2548 7/9/2548 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดชนิดของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้หรือผลิตในโรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 กันยายน 2548 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดชนิดของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้หรือผลิตในโรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 กันยายน 2548  
  21 ประกาศกรมโรงงานเรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 มกราคม 2548 10/1/2548 ประกาศกรมโรงงานเรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 มกราคม 2548 ประกาศกรมโรงงานเรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 มกราคม 2548  
  22 ประกาศกรมโรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานโรงงานชั้นดี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 ตุลาคม 2547 14/10/2547 ประกาศกรมโรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานโรงงานชั้นดี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 ตุลาคม 2547 ประกาศกรมโรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานโรงงานชั้นดี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 ตุลาคม 2547  
  23 กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 ตุลาคม 2545 18/10/2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 ตุลาคม 2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 ตุลาคม 2545  
  24 ประกาศกระทรวงเรื่อง ให้ร่นหรือไม่ใช้บังคับข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะทางระหว่างโรงงาน และเขตติดต่อสาธารณสถาน พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กันยายน 2545 2/9/2545 ประกาศกระทรวงเรื่อง ให้ร่นหรือไม่ใช้บังคับข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะทางระหว่างโรงงาน และเขตติดต่อสาธารณสถาน พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กันยายน 2545 ประกาศกระทรวงเรื่อง ให้ร่นหรือไม่ใช้บังคับข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะทางระหว่างโรงงาน และเขตติดต่อสาธารณสถาน พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กันยายน 2545  
  25 กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 31/7/2545 กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 กรกฎาคม 2545  
  26 กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 ธันวาคม 2544 11/12/2544 กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 ธันวาคม 2544 กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 ธันวาคม 2544  
  27 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กรกฎาคม 2538 20/7/2538 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กรกฎาคม 2538 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กรกฎาคม 2538  
  28 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2536 ลงวัีนที่ 7 มิถุนายน 2536 7/6/2536 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2536 ลงวัีนที่ 7 มิถุนายน 2536    
  29 กฏกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 16/10/2535 กฏกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กฏกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กฏกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  30 กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กันยายน 2535 24/9/2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กันยายน 2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กันยายน 2535  
  31 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535 24/2/2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535  
หมวดกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในเขตท้องที่
  32 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 1/3/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
  33 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวน ขนาด และประเภท หรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้ง หรือขยายในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2550 29/12/2550 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวน ขนาด และประเภท หรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้ง หรือขยายในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวน ขนาด และประเภท หรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้ง หรือขยายในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2550  
  34 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดจำนวน ขนาด และประเภทหรือชนิดโรงงาน ที่ไม่ให้ตั้งหรือขยาย ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 13/7/2549 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดจำนวน ขนาด และประเภทหรือชนิดโรงงาน ที่ไม่ให้ตั้งหรือขยาย ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดจำนวน ขนาด และประเภทหรือชนิดโรงงาน ที่ไม่ให้ตั้งหรือขยาย ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กรกฎาคม 2549  
หมวดการขออนุญาตประกอบกิจการ
  35 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดแร่และปริมาณแร่ที่ให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้เก็บ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อแร่ การขายแร่ และการเก็บแร่ 19/5/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดแร่และปริมาณแร่ที่ให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้เก็บ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อแร่ การขายแร่ และการเก็บแร่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดแร่และปริมาณแร่ที่ให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้เก็บ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อแร่ การขายแร่ และการเก็บแร่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดแร่และปริมาณแร่ที่ให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้เก็บ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อแร่ การขายแร่ และการเก็บแร่
  36 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 14/2558 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) 3/4/2558 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ 14/2558
เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ 14/2558
เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ 14/2558
เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
  37 ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณา ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 30/6/2557 												ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณา ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
																								ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณา ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
																								ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณา ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  38 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 103/2556 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 23/12/2556 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ 103/2556
เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม


ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ 103/2556
เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม


ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ 103/2556
เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
  39 คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 243/2556 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคำขอรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 30/9/2556 คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 243/2556 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคำขอรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 243/2556 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคำขอรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 243/2556 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคำขอรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
  40 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายควบคุมสำหรับของหรือวัตถุดิบที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี 10/10/2555 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง การขอได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายควบคุมสำหรับของหรือวัตถุดิบที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง การขอได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายควบคุมสำหรับของหรือวัตถุดิบที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง การขอได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายควบคุมสำหรับของหรือวัตถุดิบที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี
  41 กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ พ.ศ. 2555 10/8/2555 กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ พ.ศ. 2555 กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ พ.ศ. 2555 กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตอาวุธ พ.ศ. 2555
  42 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ขุด ตัก ลอกหรือดูดทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง 3/6/2554 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ขุด ตัก ลอกหรือดูดทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ขุด ตัก ลอกหรือดูดทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ขุด ตัก ลอกหรือดูดทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง
  43 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตคำขอโอนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตให้ย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแบบใบอนุญาตให้โอนใบอนุญาต 22/1/2552 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตคำขอโอนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตให้ย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแบบใบอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตคำขอโอนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตให้ย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแบบใบอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตคำขอโอนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตให้ย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแบบใบอนุญาตให้โอนใบอนุญาต
  44 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ และการออกใบแทนใบอนุญาตการย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตพ.ศ. 2551 ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2551) 15/8/2551 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ และการออกใบแทนใบอนุญาตการย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตพ.ศ. 2551 ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2551) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ และการออกใบแทนใบอนุญาตการย้ายสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตพ.ศ. 2551 ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2551)  
  45 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ. 2549 (กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2549 29/12/2549 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ. 2549 (กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2549 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ. 2549 (กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2549  
  46 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีการประกอบกิจการโรงงานซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรง 10/11/2547 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีการประกอบกิจการโรงงานซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีการประกอบกิจการโรงงานซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีการประกอบกิจการโรงงานซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรง
  47 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กันยายน 2535 24/9/2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กันยายน 2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กันยายน 2535  
  48 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 พฤษภาคม 2528 31/5/2528 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 พฤษภาคม 2528
							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 พฤษภาคม 2528
							 
  49 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2525) ออกตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 พฤษภาคม 2538 31/5/2528 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2525) ออกตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 พฤษภาคม 2538
							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2525) ออกตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 พฤษภาคม 2538
							 
หมวดค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงาน
  50 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. 2558 16/6/2558 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. 2558 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. 2558 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. 2558
  51 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557 22/10/2557 												กฎกระทรวง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
พ.ศ. 2557
																								กฎกระทรวง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
พ.ศ. 2557
																								กฎกระทรวง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
พ.ศ. 2557
  52 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตสำหรับของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ และวัตถุดิบ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม (ฉบับที่ 2) 10/10/2555 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตสำหรับของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ และวัตถุดิบ
รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม (ฉบับที่ 2) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตสำหรับของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ และวัตถุดิบ
รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม (ฉบับที่ 2) ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตสำหรับของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ และวัตถุดิบ
รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม (ฉบับที่ 2)
  53 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2555 20/9/2555 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2555
  54 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2554 3/2/2555 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2554
  55 ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตประกอบการกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2554 19/12/2554 ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตประกอบการกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2554 ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตประกอบการกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2554 ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตประกอบการกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2554
  56 ประกาศกรมโรงานอุตสาหกรรม เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2554 30/11/2554 ประกาศกรมโรงานอุตสาหกรรม เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2554 ประกาศกรมโรงานอุตสาหกรรม เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2554 ประกาศกรมโรงานอุตสาหกรรม เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2554
  57 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัยปี พ.ศ. 2553) พ.ศ. 2554 14/10/2554 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัยปี พ.ศ. 2553) พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัยปี พ.ศ. 2553) พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัยปี พ.ศ. 2553) พ.ศ. 2554
  58 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัยปี พ.ศ. 2554) พ.ศ. 2554 14/10/2554 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัยปี พ.ศ. 2554) พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัยปี พ.ศ. 2554) พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัยปี พ.ศ. 2554) พ.ศ. 2554
  59 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2554 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 6/7/2554 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2554 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2554 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2554 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
  60 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กรณีที่มีหนังสือแจ้งขอหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราวหรือถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไปหรือถูกสั่งปิดโรงงานก่อนวันครบกำหนดวันเริ่มประกอบกิจการในปีถัดไป 26/1/2554 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กรณีที่มีหนังสือแจ้งขอหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราวหรือถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไปหรือถูกสั่งปิดโรงงานก่อนวันครบกำหนดวันเริ่มประกอบกิจการในปีถัดไป ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กรณีที่มีหนังสือแจ้งขอหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราวหรือถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไปหรือถูกสั่งปิดโรงงานก่อนวันครบกำหนดวันเริ่มประกอบกิจการในปีถัดไป ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กรณีที่มีหนังสือแจ้งขอหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราวหรือถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไปหรือถูกสั่งปิดโรงงานก่อนวันครบกำหนดวันเริ่มประกอบกิจการในปีถัดไป
  61 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้จากการประกอบกิจการโรงงานมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2553 3/11/2553 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้จากการประกอบกิจการโรงงานมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2553 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้จากการประกอบกิจการโรงงานมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2553 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้จากการประกอบกิจการโรงงานมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2553
  62 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 23/9/2553 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553
  63 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้จากการประกอบกิจการโรงงานมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2553 27/8/2553 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้จากการประกอบกิจการโรงงานมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2553 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้จากการประกอบกิจการโรงงานมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2553 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้จากการประกอบกิจการโรงงานมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2553
  64 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2552 30/12/2552 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. 2552
  65 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา พ.ศ. 2552 30/12/2552 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา พ.ศ. 2552
  66 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2552 26/5/2552 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2552 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2552 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2552
  67 กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 กันยายน 2551 25/9/2551 กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 กันยายน 2551 กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 กันยายน 2551  
  68 กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 เมษายน 2547 26/4/2547 กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 เมษายน 2547 กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 เมษายน 2547  
  69 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 ตุลาคม 2544 31/10/2544 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 ตุลาคม 2544 กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 ตุลาคม 2544  
  70 กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤษภาคม 2540 30/5/2540 กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤษภาคม 2540 กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤษภาคม 2540  
  71 กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 สิงหาคม 2539 9/8/2539 กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 สิงหาคม 2539 กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 สิงหาคม 2539  
  72 กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กันยายน 2535 24/9/2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กันยายน 2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กันยายน 2535  
หมวดการแจ้งทดลองเดินเครื่องจักร
  73 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ.ศ. 2553 29/12/2553 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ.ศ. 2553

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ.ศ. 2553

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ.ศ. 2553
  74 กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2551)ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 8/8/2551 กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2551)ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2551)ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514  
  75 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กันยายน 2535 24/9/2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กันยายน 2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กันยายน 2535