ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

วิธีการเรียกหรือ
รับหลักประกันการทำงาน
หรือหลักประกันความเสียหาย
ในการทำงานจากลูกจ้าง

การใช้แรงงานสตรี สตรีมีครรภ์

การใช้แรงงานเด็ก

ค่าจ้างล่วงเวลา

การรับงานไปทำที่บ้าน

แรงงานต่างด้าว

กำหนดงานที่ให้มีการคุ้มครอง
แรงงานแตกต่างไปจาก
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

คุ้มครองแรงงาน

รปภ. (รักษาความปลอดภัย)
หมวด การใช้แรงงานเด็ก
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวด การใช้แรงงานเด็ก
1 ประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้เเรงงานเด็กในรูปเเบบที่เลวร้าย เรื่อง ประเภทงานอันตรายสำหรับเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย 9/11/2555 ประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้เเรงงานเด็กในรูปเเบบที่เลวร้าย เรื่อง ประเภทงานอันตรายสำหรับเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้เเรงงานเด็กในรูปเเบบที่เลวร้าย เรื่อง ประเภทงานอันตรายสำหรับเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย  
2 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 19/8/2541 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541    
3 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การใช้แรงงานเด็ก มาตรา 44-52 20/2/2541 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การใช้แรงงานเด็ก มาตรา 44-52