ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

รถขนส่งที่ใช้
LPG

รถขนส่งที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ NG

การขนส่ง
วัตถุอันตราย

รถขนส่ง

รถรับส่ง
หมวดรถขนส่ง
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดรถขนส่ง
  1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรมและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กันยายน 2566 22/9/2566 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรมและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กันยายน 2566 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรมและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กันยายน 2566 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรมและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 กันยายน 2566
  2 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด ประสิทธิภาพ ตำแหน่ง และเงื่อนไขในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กันยายน 2566 18/9/2566 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด ประสิทธิภาพ ตำแหน่ง และเงื่อนไขในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กันยายน 2566 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด ประสิทธิภาพ ตำแหน่ง และเงื่อนไขในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กันยายน 2566 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ ขนาด ประสิทธิภาพ ตำแหน่ง และเงื่อนไขในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กันยายน 2566
  3 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรมและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 กุมภาพันธ์ 2566 15/2/2566 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรมและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรมและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรมและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 กุมภาพันธ์ 2566
  4 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การมอบหมายหน่วยงานทำการฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2565 11/11/2565 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง การมอบหมายหน่วยงานทำการฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง การมอบหมายหน่วยงานทำการฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง การมอบหมายหน่วยงานทำการฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2565
  5 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบำรุงรักษารถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มีนาคม 2565 25/3/2565 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบำรุงรักษารถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มีนาคม 2565 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบำรุงรักษารถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มีนาคม 2565 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบำรุงรักษารถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มีนาคม 2565
  6 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรมและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 มกราคม 2565 27/1/2565 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรมและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 มกราคม 2565 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรมและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 มกราคม 2565 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรมและหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 มกราคม 2565
  7 กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 มีนาคม 2564 10/3/2564 กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 มีนาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 มีนาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 มีนาคม 2564
  8 กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มิถุนายน 2563 19/6/2563 กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มิถุนายน 2563 กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มิถุนายน 2563 กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มิถุนายน 2563
  9 กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 ธันวาคม 2558 (ยกเลิก กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554) 9/12/2558 กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 ธันวาคม 2558
(ยกเลิก กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554) กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 ธันวาคม 2558
(ยกเลิก กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554) กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 ธันวาคม 2558
(ยกเลิก กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554)
  10 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556 3/6/2556 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556
							ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556
							ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2556
  11 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบคำเตือนและแบบข้อความที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554 9/9/2554 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบคำเตือนและแบบข้อความที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554


ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบคำเตือนและแบบข้อความที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554


ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบคำเตือนและแบบข้อความที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554