ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

รถขนส่งที่ใช้
LPG

รถขนส่งที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ NG

การขนส่ง
วัตถุอันตราย

รถขนส่ง

รถรับส่ง
หมวดรถรับส่ง
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดรถรับส่ง
  1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2567) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กุมภาพันธ์ 2567 9/2/2567 กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2567) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กุมภาพันธ์ 2567	กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2567) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กุมภาพันธ์ 2567	กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2567) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กุมภาพันธ์ 2567
  2 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 สิงหาคม 2565 25/8/2565 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 สิงหาคม 2565
  3 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 สิงหาคม 2565 (ยกเลิกกฎหมาย 12 ฉบับ) 25/8/2565 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 สิงหาคม 2565
(ยกเลิกกฎหมาย 12 ฉบับ) ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 สิงหาคม 2565
(ยกเลิกกฎหมาย 12 ฉบับ) ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 สิงหาคม 2565
(ยกเลิกกฎหมาย 12 ฉบับ)
  4 กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2555)ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 9/11/2555 กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2555)ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2555)ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2555)ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522