ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
สิงหาคม   2566
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 สิงหาคม 2566 30/8/2566
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองกี่ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 สิงหาคม 2566 30/8/2566
3 ประกาศเทศบาลตำบลม่วงชุม เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 สิงหาคม 2566 30/8/2566