ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
เมษายน   2567
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2567 3/4/2567    
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบึงชําอ้อ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 256 3/4/2567    
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2567 3/4/2567