ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
พฤศจิกายน   2566
  1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยวัณโรคและอัตราค่ารักษาวัณโรคดื้อยา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 พฤศจิกายน 2566 21/11/2566
  2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 101/1 และมาตรา 101/2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 พฤศจิกายน 2566 16/11/2566
  3 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปีต่อการตรวจทดสอบ 1 ครั้ง พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2566 14/11/2566