ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
เมษายน   2567
  1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2567 3/4/2567    
  2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบึงชําอ้อ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 256 3/4/2567    
  3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2567 3/4/2567