ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
มิถุนายน   2567
  1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการของเสียจากเรือในเขตท่าเรือกรุงเทพ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มิถุนายน 2567 (ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการของเสียจากเรือในเขตท่าเรือกรุงเทพ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566) 18/6/2567
  2 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของคลังน้ำมัน พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มิถุนายน 2567 (ยกเลิกประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงในคลังน้ำมัน พ.ศ. 2557) 18/6/2567
  3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มิถุนายน 2567 17/6/2567