ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

วิธีการเรียกหรือ
รับหลักประกันการทำงาน
หรือหลักประกันความเสียหาย
ในการทำงานจากลูกจ้าง

การใช้แรงงานสตรี สตรีมีครรภ์

การใช้แรงงานเด็ก

ค่าจ้างล่วงเวลา

การรับงานไปทำที่บ้าน

แรงงานต่างด้าว

กำหนดงานที่ให้มีการคุ้มครอง
แรงงานแตกต่างไปจาก
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

คุ้มครองแรงงาน

รปภ. (รักษาความปลอดภัย)
หมวด การใช้แรงงานสตรี สตรีมีครรภ์
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวด การใช้แรงงานสตรี สตรีมีครรภ์
1 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การใช้แรงงานหญิง มาตราที่ 38-43 20/2/2541 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การใช้แรงงานหญิง มาตราที่ 38-43