ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

วิธีการเรียกหรือ
รับหลักประกันการทำงาน
หรือหลักประกันความเสียหาย
ในการทำงานจากลูกจ้าง

การใช้แรงงานสตรี สตรีมีครรภ์

การใช้แรงงานเด็ก

ค่าจ้างล่วงเวลา

การรับงานไปทำที่บ้าน

แรงงานต่างด้าว

กำหนดงานที่ให้มีการคุ้มครอง
แรงงานแตกต่างไปจาก
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

คุ้มครองแรงงาน

รปภ. (รักษาความปลอดภัย)
หมวด การรับงานไปทำที่บ้าน
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวด การรับงานไปทำที่บ้าน
1 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤษภาคม 2567 (ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566) 20/5/2567 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤษภาคม 2567
(ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤษภาคม 2567
(ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤษภาคม 2567
(ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566)
2 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 ธันวาคม 2566 18/12/2566 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 ธันวาคม 2566 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 ธันวาคม 2566 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 ธันวาคม 2566
3 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 สิงหาคม 2566 22/8/2566 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 สิงหาคม 2566 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 สิงหาคม 2566 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 สิงหาคม 2566
4 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 พฤศจิกายน 2565 23/11/2565 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 พฤศจิกายน 2565 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 พฤศจิกายน 2565 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 พฤศจิกายน 2565
5 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 สิงหาคม 2565 25/8/2565 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 สิงหาคม 2565
6 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 มกราคม 2565 13/1/2565 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 4)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 มกราคม 2565 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 4)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 มกราคม 2565 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 4)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 มกราคม 2565
7 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2565 7/1/2565 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2565 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2565 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2565
8 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 มิถุนายน 2564 25/6/2564 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 มิถุนายน 2564 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 มิถุนายน 2564 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 มิถุนายน 2564
9 กฎกระทรวง กำหนดค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทำศพของผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2564 4/6/2564 กฎกระทรวง กำหนดค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทำศพของผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2564 กฎกระทรวง กำหนดค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทำศพของผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2564 กฎกระทรวง กำหนดค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทำศพของผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2564
10 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 พฤษภาคม 2564 28/5/2564 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน
พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 พฤษภาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน
พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 พฤษภาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน
พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 พฤษภาคม 2564
11 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 มิถุนายน 2563 10/6/2563 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 มิถุนายน 2563 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 มิถุนายน 2563 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 มิถุนายน 2563
12 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 มิถุนายน 2563 10/6/2563 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 มิถุนายน 2563 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 มิถุนายน 2563 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 มิถุนายน 2563
13 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน 31/10/2559 ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน
14 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทน เป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 23/9/2556 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทน เป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทน เป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทน เป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน
15 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 31/7/2556 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน
16 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน และกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 31/7/2556 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน และกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน และกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน และกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน
17 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 6/7/2554 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553
18 พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 16/11/2553 พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553