ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

น้ำมันเชื้อเพลิง

การดำเนินการ การแจ้ง
การอนุญาต ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรฐานการตรวจสอบ
ถังก๊าซ / ท่อส่งก๊าซ

สถานีบริการน้ำมัน

ก๊าซ Cylinder

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
LPG

ก๊าซธรรมชาติ
NG

ก๊าซแอมโมเนีย

Pipe line

รถขนส่งที่ใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว LPG

รถขนส่งที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ NG

รถฟอร์คลิฟต์ Forklift
ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG
     
หมวดน้ำมันเชื้อเพลิง
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดน้ำมันเชื้อเพลิง
  1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 21/2/2562 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  2 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้ไบโอมีเทนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2561 24/8/2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้ไบโอมีเทนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้ไบโอมีเทนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้ไบโอมีเทนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2561
  3 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินโดยวิธีการอื่น พ.ศ. 2560 30/11/2560 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินโดยวิธีการอื่น พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินโดยวิธีการอื่น พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินโดยวิธีการอื่น พ.ศ. 2560
  4 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 12/10/2560 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560
  5 กฎกระทรวง การซ่อมบํารุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 12/10/2560 กฎกระทรวง การซ่อมบํารุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 กฎกระทรวง การซ่อมบํารุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 กฎกระทรวง การซ่อมบํารุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560
  6 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุของถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ.2560 4/5/2560 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุของถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ.2560 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุของถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ.2560 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุของถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ.2560
  7 ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2559 30/12/2559 ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2559 ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2559 ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2559
  8 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 1/7/2559 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559
  9 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งตัวนำล่อฟ้า จำนวนและระยะห่างของตัวนำลงดิน ที่ถังเก็บน้ำมัน พ.ศ. 2559 2/6/2559 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งตัวนำล่อฟ้า จำนวนและระยะห่างของตัวนำลงดิน ที่ถังเก็บน้ำมัน พ.ศ. 2559
												ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งตัวนำล่อฟ้า จำนวนและระยะห่างของตัวนำลงดิน ที่ถังเก็บน้ำมัน พ.ศ. 2559
												ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งตัวนำล่อฟ้า จำนวนและระยะห่างของตัวนำลงดิน ที่ถังเก็บน้ำมัน พ.ศ. 2559
  10 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต พ.ศ. 2559 2/6/2559 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต พ.ศ. 2559
												ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต พ.ศ. 2559
												ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต พ.ศ. 2559
  11 กฎกระทรวง การขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2558 29/4/2559 กฎกระทรวง การขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2558 กฎกระทรวง การขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2558 กฎกระทรวง การขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2558
  12 กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 29/4/2559 กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558
  13 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันก๊าด พ.ศ. 2559 22/4/2559 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันก๊าด
พ.ศ. 2559 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันก๊าด
พ.ศ. 2559 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันก๊าด
พ.ศ. 2559
  14 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การจัดให้มีถัง และลักษณะและการติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาออกใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 พ.ศ. 2558 9/12/2558 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การจัดให้มีถัง และลักษณะและการติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาออกใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การจัดให้มีถัง และลักษณะและการติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาออกใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การจัดให้มีถัง และลักษณะและการติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาออกใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 พ.ศ. 2558
  15 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบหมายให้บุคคลอื่น เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงแทน พ.ศ. 2558 29/10/2558 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบหมายให้บุคคลอื่น เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงแทน พ.ศ. 2558 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบหมายให้บุคคลอื่น เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงแทน พ.ศ. 2558 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบหมายให้บุคคลอื่น เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงแทน พ.ศ. 2558
  16 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2558 29/10/2558 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2558 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2558 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2558
  17 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 27/7/2558 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2558 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2558 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2558
  18 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 27/7/2558 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558
  19 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดระบบการค้าและการป้องกันการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 และมาตรา 11 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558 21/7/2558 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดระบบการค้าและการป้องกันการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 และมาตรา 11 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดระบบการค้าและการป้องกันการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 และมาตรา 11 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดระบบการค้าและการป้องกันการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 และมาตรา 11 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558
  20 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ระบบดับเพลิง และการตั้งกระป๋องน้ำมัน ถังน้ำมัน และถังเก็บน้ำมันขนาดเล็ก ไว้ในอาคารเก็บน้ำมันโดยเฉพาะที่มีระบบดับเพลิง พ.ศ. 2557 27/10/2557 												ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง ระบบดับเพลิง และการตั้งกระป๋องน้ำมัน ถังน้ำมัน และถังเก็บน้ำมันขนาดเล็ก ไว้ในอาคารเก็บน้ำมันโดยเฉพาะที่มีระบบดับเพลิง พ.ศ. 2557
																								ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง ระบบดับเพลิง และการตั้งกระป๋องน้ำมัน ถังน้ำมัน และถังเก็บน้ำมันขนาดเล็ก ไว้ในอาคารเก็บน้ำมันโดยเฉพาะที่มีระบบดับเพลิง พ.ศ. 2557
																								ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง ระบบดับเพลิง และการตั้งกระป๋องน้ำมัน ถังน้ำมัน และถังเก็บน้ำมันขนาดเล็ก ไว้ในอาคารเก็บน้ำมันโดยเฉพาะที่มีระบบดับเพลิง พ.ศ. 2557
  21 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อน้ำมัน และอุปกรณ์ของคลังน้ำมัน พ.ศ. 2557 27/10/2557 												ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง ถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อน้ำมัน และอุปกรณ์ของคลังน้ำมัน พ.ศ. 2557
																								ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง ถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อน้ำมัน และอุปกรณ์ของคลังน้ำมัน พ.ศ. 2557
																								ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง ถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อน้ำมัน และอุปกรณ์ของคลังน้ำมัน พ.ศ. 2557
  22 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2557 28/8/2557 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2557 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2557 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2557
  23 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 2/5/2557 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
  24 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. 2557 25/3/2557 												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. 2557
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. 2557
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. 2557
  25 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 12/2/2557 																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
												
																																				ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
												
																																				ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  26 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2556 14/11/2556 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2556    
  27 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2556 23/9/2556 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2556
							ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2556
							ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2556
  28 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบคำขอและหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ.2556 23/9/2556 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบคำขอและหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ.2556
							ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบคำขอและหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ.2556
							ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบคำขอและหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ.2556
  29 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณ ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 30/7/2556 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณ
ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณ
ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณ
ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
  30 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 มีนาคม 2556 27/3/2556 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 มีนาคม 2556
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 มีนาคม 2556
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 มีนาคม 2556
  31 กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. 2556 27/3/2556 												กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. 2556
																								กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. 2556
																								กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. 2556
  32 กฎกระทรวง คลังน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 27/3/2556 												กฎกระทรวง คลังน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
																								กฎกระทรวง คลังน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
																								กฎกระทรวง คลังน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
  33 กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. 2556 27/3/2556 กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. 2556 กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. 2556 กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. 2556
  34 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2556 29/1/2556 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2556 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2556 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2556
  35 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2555 20/7/2555 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2555 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2555 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2555
  36 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2554 2/11/2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2554
  37 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 17/10/2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
  38 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ พ.ศ. 2554 29/9/2554 												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ พ.ศ. 2554
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ พ.ศ. 2554
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ พ.ศ. 2554
  39 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 12/7/2554 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554


ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554


ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  40 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 26/4/2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554
  41 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 29/3/2554 												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554

																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554

																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
  42 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 15/2/2554 												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
  43 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอลที่นไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) 1/11/2553 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอลที่นไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอลที่นไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอลที่นไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2)
  44 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 1/11/2553 												ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553
																								ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553
																								ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553
  45 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี(ฉบับที่ 21/2553) 8/7/2553 												ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง   กําหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี(ฉบับที่ 21/2553)
																								ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง   กําหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี(ฉบับที่ 21/2553)
																								ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง   กําหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี(ฉบับที่ 21/2553)
  46 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า 2/7/2553 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า
  47 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 17/2553) 24/6/2553 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 17/2553) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 17/2553) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 17/2553)
  48 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ฉบับที่ 16/2553 10/6/2553 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ฉบับที่ 16/2553 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ฉบับที่ 16/2553 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ฉบับที่ 16/2553
  49 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง 8/6/2553 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง
  50 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า 8/6/2553 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า
  51 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 31/5/2553 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
  52 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 10/2553) 11/5/2553 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 10/2553) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 10/2553) ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี (ฉบับที่ 10/2553)
  53 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องระบบรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถังสำหรับระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 6/5/2553 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องระบบรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถังสำหรับระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องระบบรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถังสำหรับระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องระบบรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถังสำหรับระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553
  54 กฎกระทรวง ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553) 26/4/2553 												กฎกระทรวง ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553)
																								กฎกระทรวง ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553)
																								กฎกระทรวง ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553)
  55 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ.2553 7/4/2553 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ.2553
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ.2553
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ.2553
  56 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดมูลค้าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี (ฉบับที่ 2/2553) 19/2/2553 ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง กําหนดมูลค้าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี (ฉบับที่ 2/2553) ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง กําหนดมูลค้าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี (ฉบับที่ 2/2553) ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง กําหนดมูลค้าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี (ฉบับที่ 2/2553)
  57 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดมูลค้าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี (ฉบับที่ 1/2553) 19/2/2553 ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง กําหนดมูลค้าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี (ฉบับที่ 1/2553) ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง กําหนดมูลค้าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี (ฉบับที่ 1/2553) ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง กําหนดมูลค้าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี (ฉบับที่ 1/2553)
  58 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดมูลค้าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี (ฉบับที่ 3/2553) 19/2/2553 ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง กําหนดมูลค้าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี (ฉบับที่ 3/2553) ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง กําหนดมูลค้าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี (ฉบับที่ 3/2553) ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง กําหนดมูลค้าน้ำมันเตาที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี (ฉบับที่ 3/2553)
  59 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ให้ผู้ค้าน้ำมันงดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 14/10/2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ให้ผู้ค้าน้ำมันงดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  พ.ศ. 2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ให้ผู้ค้าน้ำมันงดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  พ.ศ. 2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ให้ผู้ค้าน้ำมันงดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  พ.ศ. 2552
  60 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2552 22/5/2552 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2552
  61 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ. 2551, ประกาศนในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 21/5/2551 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ. 2551, ประกาศนในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ. 2551, ประกาศนในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 พฤษภาคม 2551  
  62 กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มีนาคม 2551 14/3/2551 กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มีนาคม 2551 กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มีนาคม 2551  
  63 ประกาศกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 สิงหาคม 2550 16/8/2550 ประกาศกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 สิงหาคม 2550 ประกาศกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 สิงหาคม 2550  
  64 ประกาศกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2550ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 23/5/2550 ประกาศกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2550ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 ประกาศกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2550ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 พฤษภาคม 2550  
  65 กฏกระทรวง (พ.ศ.2550) ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มกราคม 2550 26/1/2550 กฏกระทรวง (พ.ศ.2550) ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มกราคม 2550 กฏกระทรวง (พ.ศ.2550) ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มกราคม 2550  
  66 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 2/7/2547 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กรกฎาคม 2547  
  67 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบคำขอโอนใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2546 11/12/2546 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบคำขอโอนใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2546 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบคำขอโอนใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2546 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบคำขอโอนใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2546
  68 คำสั่งพนักงานกลางชั่งตวงวัด ที่ 1/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งบนเรือ 26/6/2544 คำสั่งพนักงานกลางชั่งตวงวัด ที่ 1/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งบนเรือ
คำสั่งพนักงานกลางชั่งตวงวัด ที่ 1/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งบนเรือ
 
  69 ประกาศกระทรวงพานณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ขนส่งต้องแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 พ.ศ.2544 4/4/2544 ประกาศกระทรวงพานณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ขนส่งต้องแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 พ.ศ.2544
ประกาศกระทรวงพานณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ขนส่งต้องแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 พ.ศ.2544
 
  70 กฏกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2531) ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 12/7/2531 กฏกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2531) ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 กฏกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2531) ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 กรกฎาคม 2531  
  71 กฏกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2514 29/12/2514 กฏกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2514 กฏกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2514