ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

น้ำมันเชื้อเพลิง

การดำเนินการ การแจ้ง
การอนุญาต ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรฐานการตรวจสอบ
ถังก๊าซ / ท่อส่งก๊าซ

สถานีบริการน้ำมัน

ก๊าซ Cylinder

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
LPG

ก๊าซธรรมชาติ
NG

ก๊าซแอมโมเนีย

Pipe line

รถขนส่งที่ใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว LPG

รถขนส่งที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ NG

รถฟอร์คลิฟต์ Forklift
ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG
     
หมวด ก๊าซ Cylinder
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวด ก๊าซ Cylinder
  1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 26/10/2555 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
  2 กฎกระทรวง กําหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจําโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 19/9/2555 กฎกระทรวง กําหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจําโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 กฎกระทรวง กําหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจําโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 กฎกระทรวง กําหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจําโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  3 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ.ศ. 2555 6/7/2555 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ.ศ. 2555 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ.ศ. 2555 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ.ศ. 2555
  4 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและการออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2554 23/9/2554 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและการออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2554 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและการออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2554 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและการออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2554
  5 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผุ้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 14/1/2553 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผุ้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผุ้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผุ้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
  6 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรม เกี่ยวกับก๊าซสําหรับบุคลากรประจําโรงงาน พ.ศ. 2552 25/11/2552 												ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรม เกี่ยวกับก๊าซสําหรับบุคลากรประจําโรงงาน พ.ศ. 2552
																								ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรม เกี่ยวกับก๊าซสําหรับบุคลากรประจําโรงงาน พ.ศ. 2552
																								ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรม เกี่ยวกับก๊าซสําหรับบุคลากรประจําโรงงาน พ.ศ. 2552
  7 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจำโรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2552 30/9/2552 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจำโรงงาน(ฉบับที่2)
พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจำโรงงาน(ฉบับที่2)
พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจำโรงงาน(ฉบับที่2)
พ.ศ. 2552
  8 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดมาตราการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 30/9/2552 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดมาตราการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
ที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดมาตราการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
ที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดมาตราการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
ที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
  9 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ.ศ. 2551 22/1/2552 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ.ศ. 2551 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ.ศ. 2551 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ.ศ. 2551
  10 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 มกราคม 2552 16/1/2552 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 มกราคม 2552 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 มกราคม 2552 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 มกราคม 2552
  11 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 ธันวาคม 2549 4/12/2549 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 ธันวาคม 2549  
  12 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2549) กำหนดให้มีคนงานที่มีความรู้เฉพาะเพื่อปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 มิถุนายน 2549 21/6/2549 												กฎกระทรวง (พ.ศ. 2549) กำหนดให้มีคนงานที่มีความรู้เฉพาะเพื่อปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 มิถุนายน 2549
																								กฎกระทรวง (พ.ศ. 2549) กำหนดให้มีคนงานที่มีความรู้เฉพาะเพื่อปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 มิถุนายน 2549
												 
  13 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้และการขนส่งก๊าซ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มกราคม 2549 25/1/2549 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้และการขนส่งก๊าซ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มกราคม 2549 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้และการขนส่งก๊าซ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มกราคม 2549  
  14 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2548 3/3/2548 												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2548
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2548
												 
  15 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ตรวจสอบ และออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ 92 แห่งกฏกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2548 3/3/2548 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ตรวจสอบ และออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ 92 แห่งกฏกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2548 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ตรวจสอบ และออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ 92 แห่งกฏกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2548  
  16 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทของบริเวณเขตอันตราย และระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซแต่ละประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2548 3/3/2548 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทของบริเวณเขตอันตราย และระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซแต่ละประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2548 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทของบริเวณเขตอันตราย และระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซแต่ละประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2548  
  17 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2548 3/3/2548 												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2548
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2548
												 
  18 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถัง ขนส่งก๊าซ และลักษณะและส่วนประกอบภายในถังขนส่งก๊าซ ฉบับที่ 5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 ตุลาคม 2536 14/10/2536 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถัง
ขนส่งก๊าซ และลักษณะและส่วนประกอบภายในถังขนส่งก๊าซ
ฉบับที่ 5 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 ตุลาคม 2536
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถัง
ขนส่งก๊าซ และลักษณะและส่วนประกอบภายในถังขนส่งก๊าซ
ฉบับที่ 5 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 ตุลาคม 2536
 
  19 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซ และลักษณะ และส่วนประกอบภายในถังขนส่งก๊าซ(ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 ตุลาคม 2535 22/10/2535 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซ และลักษณะ และส่วนประกอบภายในถังขนส่งก๊าซ(ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 ตุลาคม 2535 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซ และลักษณะ และส่วนประกอบภายในถังขนส่งก๊าซ(ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 ตุลาคม 2535  
  20 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซและลักษณะ และส่วนประกอบของถังขนส่งก๊าซ(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 ธันวาคม 2533 25/12/2533 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซและลักษณะ และส่วนประกอบของถังขนส่งก๊าซ(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 ธันวาคม 2533 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซและลักษณะ และส่วนประกอบของถังขนส่งก๊าซ(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 ธันวาคม 2533  
  21 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถัง ขนส่งก๊าซ และลักษณะและส่วนประกอบของถังขนส่งก๊าซ (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 กันยายน 2530 17/9/2530 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถัง
ขนส่งก๊าซ และลักษณะและส่วนประกอบของถังขนส่งก๊าซ
(ฉบับที่ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 กันยายน 2530
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถัง
ขนส่งก๊าซ และลักษณะและส่วนประกอบของถังขนส่งก๊าซ
(ฉบับที่ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 กันยายน 2530
 
  22 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกำหนดประเภทของบริเวณ อันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซแต่ละ ประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 กันยายน 2529 19/9/2529 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกำหนดประเภทของบริเวณ
อันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซแต่ละ
ประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์
ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 กันยายน 2529
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกำหนดประเภทของบริเวณ
อันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซแต่ละ
ประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์
ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 กันยายน 2529
 
  23 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ 19/9/2529 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ  
  24 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่บรรจุก๊าซและ สถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน 2,250 ลิตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2529 19/9/2529 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่บรรจุก๊าซและ
สถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน
2,250 ลิตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2529
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่บรรจุก๊าซและ
สถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน
2,250 ลิตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2529