ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

น้ำมันเชื้อเพลิง

การดำเนินการ การแจ้ง
การอนุญาต ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรฐานการตรวจสอบ
ถังก๊าซ / ท่อส่งก๊าซ

สถานีบริการน้ำมัน

ก๊าซ Cylinder

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
LPG

ก๊าซธรรมชาติ
NG

ก๊าซแอมโมเนีย

Pipe line

รถขนส่งที่ใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว LPG

รถขนส่งที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ NG

รถฟอร์คลิฟต์ Forklift
ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG
     
หมวดการดำเนินการ การแจ้ง การอนุญาต ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดการดำเนินการ การแจ้ง การอนุญาต ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
  1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 20/11/2557 												ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
																								ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
																								ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
  2 ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 21/10/2557 ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
  3 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 24/7/2557 																								ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
												
																																				ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
												
																																				ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
  4 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 24/7/2557 																								ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
												
																																				ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
												
																																				ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
  5 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 25/3/2557 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
  6 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 25/3/2557 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
  7 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 27/3/2556 												กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
																								กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
																								กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
  8 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 30/10/2555 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
  9 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 30/10/2555 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
  10 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 6/7/2554 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
  11 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า 4/4/2554 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า
  12 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง 4/4/2554 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง
  13 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า 14/1/2554 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า
  14 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง 14/1/2554 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง
  15 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันพ.ศ. 2553 16/11/2553 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันพ.ศ. 2553 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันพ.ศ. 2553 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันพ.ศ. 2553
  16 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรง ที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของ ก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต พ.ศ. 2553 21/10/2553 												ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรง ที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของ 
 ก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต 
พ.ศ.  2553
																								ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรง ที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของ 
 ก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต 
พ.ศ.  2553
																								ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรง ที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของ 
 ก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต 
พ.ศ.  2553
  17 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกําหนดแบบมาตราและการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ที่จําเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและ ให้คํารับรอง มาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต พ.ศ. 2553 21/10/2553 												ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกําหนดแบบมาตราและการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ 
 พร้อมอุปกรณ์ที่จําเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและ ให้คํารับรอง มาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต 
พ.ศ.  2553
																								ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกําหนดแบบมาตราและการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ 
 พร้อมอุปกรณ์ที่จําเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและ ให้คํารับรอง มาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต 
พ.ศ.  2553
																								ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกําหนดแบบมาตราและการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ 
 พร้อมอุปกรณ์ที่จําเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและ ให้คํารับรอง มาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนผลิต 
พ.ศ.  2553
  18 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกําหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ที่จําเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดปริมาตร น้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนซ่อม พ.ศ. 2553 21/10/2553 												ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
ว่าด้วยการกําหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ที่จําเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดปริมาตร 
 น้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนซ่อม 
พ.ศ.  2553
																								ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
ว่าด้วยการกําหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ที่จําเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดปริมาตร 
 น้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนซ่อม 
พ.ศ.  2553
																								ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
ว่าด้วยการกําหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ที่จําเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดปริมาตร 
 น้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนซ่อม 
พ.ศ.  2553
  19 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบ และให้คํารับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนซ่อม พ.ศ. 2553 21/10/2553 												ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบ 
และให้คํารับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนซ่อม 
พ.ศ. 2553
																								ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบ 
และให้คํารับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนซ่อม 
พ.ศ. 2553
																								ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบ 
และให้คํารับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการของผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้คํารับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนซ่อม 
พ.ศ. 2553
  20 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 3/9/2553 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553
  21 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการขอรับเงินคืนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2553 3/9/2553 												ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการขอรับเงินคืนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ. 2553
																								ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการขอรับเงินคืนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ. 2553
																								ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการขอรับเงินคืนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ. 2553
  22 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 3/9/2553 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  23 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 3/9/2553 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  24 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553 10/8/2553 ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.  2543  พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.  2543  พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.  2543  พ.ศ. 2553
  25 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง 2/7/2553 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง
  26 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 6/5/2553 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  27 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ.2553 7/4/2553 												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ.2553

																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ.2553

																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ.2553
  28 ประกาศกรมสรรพสามิต "เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 4)" 2/2/2553 ประกาศกรมสรรพสามิต
ประกาศกรมสรรพสามิต
ประกาศกรมสรรพสามิต
  29 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ.ศ. 2553 15/1/2553 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ.ศ. 2553 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ.ศ. 2553 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ.ศ. 2553
  30 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2553 15/1/2553 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2553 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2553 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2553
  31 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2552 3/9/2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2552
  32 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 21/8/2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
  33 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2552 29/7/2552 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2552
  34 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552 26/6/2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552
  35 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552 26/6/2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552
  36 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 13/2/2552 ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
(ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
  37 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 13/2/2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
  38 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 6/2/2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
  39 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความเสียหาย แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8มกราคม 2550 8/1/2550 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความเสียหาย แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8มกราคม 2550 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความเสียหาย แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8มกราคม 2550  
  40 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้เอทานอล และไบโอดีเซล เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (พ.ศ. 2548) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 เมษายน 2548 8/4/2548 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้เอทานอล และไบโอดีเซล เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (พ.ศ. 2548) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 เมษายน 2548 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้เอทานอล และไบโอดีเซล เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (พ.ศ. 2548) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 เมษายน 2548  
  41 กฏกระทรวง (พ.ศ. 2547) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ธันวาคม 2547 30/12/2547 กฏกระทรวง (พ.ศ. 2547) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ธันวาคม 2547 กฏกระทรวง (พ.ศ. 2547) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ธันวาคม 2547  
  42 กฏกระทรวง (พ.ศ. 2546) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 เมษายน 2546 1/4/2546 กฏกระทรวง (พ.ศ. 2546) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 เมษายน 2546 กฏกระทรวง (พ.ศ. 2546) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 เมษายน 2546  
  43 กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2545) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2514 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 กันยายน 2545 11/9/2545 กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2545) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2514 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 กันยายน 2545 กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2545) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2514 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 กันยายน 2545  
  44 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ ทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง 22/3/2545 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ ทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ ทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง
 
  45 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 มีนาคม 2545 12/3/2545 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 มีนาคม 2545 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 มีนาคม 2545  
  46 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ระเบียบการอนุญาตให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 มอบหมายให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายอื่น หรือผู้บรรจุก๊าซรายใด เป็นผู้ดำเนินการบรรจุก๊าซแทน การขอรับและการแสดงเครื่องหมายประจำตัวของผู้บรรจุก๊าซและการปิดผนึกลิ้นถังก๊าซหุงต้ม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2544 27/12/2544 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ระเบียบการอนุญาตให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 มอบหมายให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายอื่น
หรือผู้บรรจุก๊าซรายใด เป็นผู้ดำเนินการบรรจุก๊าซแทน การขอรับและการแสดงเครื่องหมายประจำตัวของผู้บรรจุก๊าซและการปิดผนึกลิ้นถังก๊าซหุงต้ม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2544
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง ระเบียบการอนุญาตให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 มอบหมายให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายอื่น
หรือผู้บรรจุก๊าซรายใด เป็นผู้ดำเนินการบรรจุก๊าซแทน การขอรับและการแสดงเครื่องหมายประจำตัวของผู้บรรจุก๊าซและการปิดผนึกลิ้นถังก๊าซหุงต้ม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2544
 
  47 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง 20/6/2544 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง
 
  48 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 มิถุนายน 2544 8/6/2544 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 มิถุนายน 2544 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 มิถุนายน 2544  
  49 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดปริมาณการค้าและขนาดของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ของผู้ค้าน้ำมันที่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 พ.ศ.2544 4/4/2544 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดปริมาณการค้าและขนาดของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ของผู้ค้าน้ำมันที่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 พ.ศ.2544
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดปริมาณการค้าและขนาดของถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ของผู้ค้าน้ำมันที่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 พ.ศ.2544
 
  50 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 23/2/2544 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544