ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

น้ำมันเชื้อเพลิง

การดำเนินการ การแจ้ง
การอนุญาต ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรฐานการตรวจสอบ
ถังก๊าซ / ท่อส่งก๊าซ

สถานีบริการน้ำมัน

ก๊าซ Cylinder

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
LPG

ก๊าซธรรมชาติ
NG

ก๊าซแอมโมเนีย

Pipe line

รถขนส่งที่ใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว LPG

รถขนส่งที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ NG

รถฟอร์คลิฟต์ Forklift
ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG
     
หมวดมาตรฐานการตรวจสอบถังก๊าซ / ท่อส่งก๊าซ
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดมาตรฐานการตรวจสอบถังก๊าซ / ท่อส่งก๊าซ
  1 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2556 14/2/2556 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2556 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2556 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2556
  2 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง วิธีการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า พ.ศ. 2555 9/3/2555 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง วิธีการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า พ.ศ. 2555


ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง วิธีการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า พ.ศ. 2555


ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง วิธีการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า พ.ศ. 2555
  3 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 27/2/2555 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  4 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4031 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว:ถังคอมโพสิต 12/10/2552 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4031 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว:ถังคอมโพสิต ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4031 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว:ถังคอมโพสิต ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4031 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว:ถังคอมโพสิต
  5 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ พ.ศ. 2550 27/12/2550 												ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ พ.ศ. 2550
																								ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ พ.ศ. 2550
																								ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ พ.ศ. 2550
  6 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2547 3/3/2547 												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2547
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2547
												 
  7 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 ธันวาคม 2544 3/12/2544 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 ธันวาคม 2544 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 ธันวาคม 2544  
  8 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2536) ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2536 27/5/2536 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2536) ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2536 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2536) ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2536