ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

น้ำมันเชื้อเพลิง

การดำเนินการ การแจ้ง
การอนุญาต ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรฐานการตรวจสอบ
ถังก๊าซ / ท่อส่งก๊าซ

สถานีบริการน้ำมัน

ก๊าซ Cylinder

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
LPG

ก๊าซธรรมชาติ
NG

ก๊าซแอมโมเนีย

Pipe line

รถขนส่งที่ใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว LPG

รถขนส่งที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ NG

รถฟอร์คลิฟต์ Forklift
ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG
     
หมวดก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG
  1 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. 2562 15/2/2562 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. 2562 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. 2562 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. 2562
  2 กฎกระทรวง สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 มกราคม 2562 27/1/2562 กฎกระทรวง สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. 2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 มกราคม 2562 กฎกระทรวง สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. 2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 มกราคม 2562 กฎกระทรวง สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. 2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 มกราคม 2562
  3 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2561 22/10/2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2561
  4 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบและรายการข้อมูลปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ใช้ไป และที่จําหน่ายในแต่ละเดือน พ.ศ. 2561 (ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จําหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ.ศ. 2554) 1/8/2561 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบและรายการข้อมูลปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ใช้ไป และที่จําหน่ายในแต่ละเดือน พ.ศ. 2561
(ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จําหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ.ศ. 2554)			ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบและรายการข้อมูลปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ใช้ไป และที่จําหน่ายในแต่ละเดือน พ.ศ. 2561
(ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จําหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ.ศ. 2554)			ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบและรายการข้อมูลปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ใช้ไป และที่จําหน่ายในแต่ละเดือน พ.ศ. 2561
(ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จําหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ.ศ. 2554)
  5 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่อําเภอจะนะ อําเภอนาหม่อม อําเภอหาดใหญ่ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2561 7/5/2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่อําเภอจะนะ อําเภอนาหม่อม อําเภอหาดใหญ่ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่อําเภอจะนะ อําเภอนาหม่อม อําเภอหาดใหญ่ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่อําเภอจะนะ อําเภอนาหม่อม อําเภอหาดใหญ่ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2561
  6 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่อําเภอเมืองระยอง อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อําเภอบางละมุง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2561 7/5/2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่อําเภอเมืองระยอง อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อําเภอบางละมุง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่อําเภอเมืองระยอง อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อําเภอบางละมุง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่อําเภอเมืองระยอง อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อําเภอบางละมุง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2561
  7 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อําเภอเมืองระยอง อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2561 7/5/2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อําเภอเมืองระยอง อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อําเภอเมืองระยอง อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อําเภอเมืองระยอง อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2561
  8 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 มกราคม 2561 24/1/2561 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 มกราคม 2561
												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 มกราคม 2561
												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 มกราคม 2561
  9 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. 2560 5/10/2560 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. 2560
  10 กฎกระทรวง ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2560 5/10/2560 กฎกระทรวง ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2560
  11 กฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560 11/8/2560 กฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
  12 พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 22/6/2560 พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  13 กฎกระทรวง ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560 ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 9 พฤษภาคม 2560 9/5/2560 กฎกระทรวง ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 9 พฤษภาคม 2560 กฎกระทรวง ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 9 พฤษภาคม 2560 กฎกระทรวง ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 9 พฤษภาคม 2560
  14 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 18/10/2559 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559
  15 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2559 22/4/2559 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลว
พ.ศ. 2559 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลว
พ.ศ. 2559 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลว
พ.ศ. 2559
  16 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 26/2/2556 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
  17 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2556 14/2/2556 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2556 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2556 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2556
  18 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 1/2/2556 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  19 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2555 11/9/2555 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  พ.ศ. 2555 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  พ.ศ. 2555 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  พ.ศ. 2555
  20 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554 2/9/2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554
  21 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แผนผังและรูปแบบของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554 2/9/2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แผนผังและรูปแบบของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แผนผังและรูปแบบของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แผนผังและรูปแบบของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554
  22 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ พ.ศ. 2554 2/9/2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ พ.ศ. 2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ พ.ศ. 2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ พ.ศ. 2554
  23 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาและการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซหุงต้มในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554 2/9/2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาและการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซหุงต้มในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาและการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซหุงต้มในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาและการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซหุงต้มในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554
  24 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริภัณฑ์ของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554 2/9/2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริภัณฑ์ของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริภัณฑ์ของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริภัณฑ์ของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554
  25 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรมเรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวังและการป้องกันอันตรายของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554 2/9/2554 												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรมเรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวังและการป้องกันอันตรายของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  พ.ศ. 2554
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรมเรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวังและการป้องกันอันตรายของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  พ.ศ. 2554
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรมเรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวังและการป้องกันอันตรายของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  พ.ศ. 2554
  26 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. 2554 2/9/2554 												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. 2554
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. 2554
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. 2554
  27 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จำหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ.ศ. 2554 15/8/2554 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จำหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ.ศ. 2554


ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จำหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ.ศ. 2554


ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จำหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ.ศ. 2554
  28 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2554 8/6/2554 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2554
  29 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สำหรับสถานที่ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ.2554 26/5/2554 												ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สำหรับสถานที่ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ.2554
																								ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สำหรับสถานที่ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ.2554
																								ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สำหรับสถานที่ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ.2554
  30 กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 9/6/2536 กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514  
  31 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2514 29/12/2514 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2514    
  32 กฎกระทรวงฉบับ 4 พ.ศ. 2529 ออกตามความในพระราชบัญญัติของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 29/12/2514 												กฎกระทรวงฉบับ 4 พ.ศ. 2529 ออกตามความในพระราชบัญญัติของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514
																								กฎกระทรวงฉบับ 4 พ.ศ. 2529 ออกตามความในพระราชบัญญัติของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514