ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

น้ำมันเชื้อเพลิง

การดำเนินการ การแจ้ง
การอนุญาต ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรฐานการตรวจสอบ
ถังก๊าซ / ท่อส่งก๊าซ

สถานีบริการน้ำมัน

ก๊าซ Cylinder

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
LPG

ก๊าซธรรมชาติ
NG

ก๊าซแอมโมเนีย

Pipe line

รถขนส่งที่ใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว LPG

รถขนส่งที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ NG

รถฟอร์คลิฟต์ Forklift
ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG
     
หมวด ก๊าซธรรมชาติ NG
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวด ก๊าซธรรมชาติ NG
  1 ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำหรับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 พฤศจิกายน 2561 12/11/2561 ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำหรับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 พฤศจิกายน 2561 ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำหรับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 พฤศจิกายน 2561 ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำหรับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 พฤศจิกายน 2561
  2 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 31/8/2561 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561
  3 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กรกฎาคม 2561 18/7/2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กรกฎาคม 2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กรกฎาคม 2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กรกฎาคม 2561
  4 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ พ.ศ. 2561 (ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ สําหรับยานยนต์ พ.ศ. 2556) 7/5/2561 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ พ.ศ. 2561
(ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ สําหรับยานยนต์ พ.ศ. 2556)

												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ พ.ศ. 2561
(ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ สําหรับยานยนต์ พ.ศ. 2556)

												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ พ.ศ. 2561
(ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ สําหรับยานยนต์ พ.ศ. 2556)
  5 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่ลักษณะอื่น ๆ ที่ถือเป็นสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561 23/4/2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่ลักษณะอื่น ๆ ที่ถือเป็นสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่ลักษณะอื่น ๆ ที่ถือเป็นสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่ลักษณะอื่น ๆ ที่ถือเป็นสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561
  6 ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำหรับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2560 26/12/2560 ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำหรับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2560 ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำหรับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2560 ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำหรับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2560
  7 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม พ.ศ. 2557 13/10/2557 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม พ.ศ. 2557 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม พ.ศ. 2557 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม พ.ศ. 2557
  8 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน และการออกใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557 28/3/2557 												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน และการออกใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน และการออกใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน และการออกใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557
  9 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557 28/3/2557 												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557
  10 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภท และขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 18/11/2556 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภท และขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556
							ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภท และขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556
							ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภท และขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556
  11 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 18/11/2556 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556
							ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556
							ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556
  12 กฎกระทรวง ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 27/3/2556 กฎกระทรวง ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 กฎกระทรวง ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 กฎกระทรวง ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556
  13 กระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การออกแบบ สร้าง ตรวจสอบและทดสอบ การทำเครื่องหมายหรือข้อความ ภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซระบบท่อก๊าซ อุปกรณ์ก๊าซ และสถานีควบคุม พ.ศ. 2550 20/12/2550 กระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การออกแบบ สร้าง ตรวจสอบและทดสอบ การทำเครื่องหมายหรือข้อความ ภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซระบบท่อก๊าซ อุปกรณ์ก๊าซ และสถานีควบคุม พ.ศ. 2550
												กระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การออกแบบ สร้าง ตรวจสอบและทดสอบ การทำเครื่องหมายหรือข้อความ ภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซระบบท่อก๊าซ อุปกรณ์ก๊าซ และสถานีควบคุม พ.ศ. 2550
												กระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การออกแบบ สร้าง ตรวจสอบและทดสอบ การทำเครื่องหมายหรือข้อความ ภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซระบบท่อก๊าซ อุปกรณ์ก๊าซ และสถานีควบคุม พ.ศ. 2550
  14 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องวิธีการและข้อกำหนดในการตรวจสอบการเลิกใช้ก๊าซ ณ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2550 20/12/2550 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องวิธีการและข้อกำหนดในการตรวจสอบการเลิกใช้ก๊าซ ณ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องวิธีการและข้อกำหนดในการตรวจสอบการเลิกใช้ก๊าซ ณ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2550  
  15 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. 2550 20/12/2550 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. 2550 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. 2550  
  16 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออกใบรับรองวิทยากรฝึกอบรมและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2550 20/12/2550 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออกใบรับรองวิทยากรฝึกอบรมและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
พ.ศ.2550 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออกใบรับรองวิทยากรฝึกอบรมและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
พ.ศ.2550 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออกใบรับรองวิทยากรฝึกอบรมและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
พ.ศ.2550
  17 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ และออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มีนาคม 2550 26/3/2550 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ และออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มีนาคม 2550 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ และออกหนังสือรับรองระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มีนาคม 2550  
  18 ประกาศกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2550) เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 2/2/2550 ประกาศกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2550) เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ประกาศกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2550) เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550  
  19 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน 2,250 ลิตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2548 3/3/2548 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน 2,250 ลิตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2548 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน 2,250 ลิตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2548  
  20 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิวิทยากร ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2547 3/3/2547 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิวิทยากร ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2547 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิวิทยากร ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2547  
  21 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ 3/3/2547 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ
  22 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิผู้ปฏิบัติงานของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2547 3/3/2547 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิผู้ปฏิบัติงานของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2547 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิผู้ปฏิบัติงานของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2547  
  23 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตรายและมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 4/2/2547 												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตรายและมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547
																								ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตรายและมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547
												 
  24 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดให้ส่วนราชการ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ 37 (3) ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงาน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 4/2/2547 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดให้ส่วนราชการ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ 37 (3) ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงาน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดให้ส่วนราชการ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ 37 (3) ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงาน มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547  
  25 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซสำหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 4/2/2547 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซสำหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซสำหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547  
  26 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 5/11/2546 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546