ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

น้ำมันเชื้อเพลิง

การดำเนินการ การแจ้ง
การอนุญาต ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรฐานการตรวจสอบ
ถังก๊าซ / ท่อส่งก๊าซ

สถานีบริการน้ำมัน

ก๊าซ Cylinder

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
LPG

ก๊าซธรรมชาติ
NG

ก๊าซแอมโมเนีย

Pipe line

รถขนส่งที่ใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว LPG

รถขนส่งที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ NG

รถฟอร์คลิฟต์ Forklift
ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG
     
หมวดสถานีบริการน้ำมัน
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดสถานีบริการน้ำมัน
  1 กฎกระทรวง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 12/10/2560 กฎกระทรวง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560
												กฎกระทรวง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560
												กฎกระทรวง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560
  2 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 8/9/2557 ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
  3 กฎกระทรวง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2552 25/1/2553 กฎกระทรวง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2552
กฎกระทรวง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2552
กฎกระทรวง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2552
  4 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และลักษณะโค้งของทางที่จะอนุญาตให้ตั้งสถานีบริการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2548 3/3/2548 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และลักษณะโค้งของทางที่จะอนุญาตให้ตั้งสถานีบริการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2548 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และลักษณะโค้งของทางที่จะอนุญาตให้ตั้งสถานีบริการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มีนาคม 2548  
  5 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 1 (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2538 13/11/2538 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 1 (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2538 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 1 (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2538  
  6 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 2 (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2538 13/11/2538 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 2 (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2538 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 2 (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2538