ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

บริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภัย

สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

ความปลอดภัย
เขตก่อสร้าง

ปฏิบัติงานเกี่ยว
กับเครื่องจักร

การทำงานใน
ที่อับอากาศ

ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า

การตรวจ
สุขภาพลูกจ้าง

สวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ

อัตราน้ำหนักที่
ให้ลูกจ้างทำงาน

เขตปลอดบุหรี่

ยุทธภัณฑ์

รังสี

การควบคุมอาคาร

การประเมิน
ความเสี่ยง

รถพยาบาล
       
หมวดความปลอดภัยเขตก่อสร้าง
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดความปลอดภัยเขตก่อสร้าง
  1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553 17/12/2553 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. 2553
  2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553 29/10/2553 												ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553
																								ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553
																								ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553
  3 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. 2553 3/9/2553 												ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. 2553
																								ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. 2553
																								ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. 2553
  4 แก้คำผิด ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 15/7/2552 แก้คำผิด ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 แก้คำผิด ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 แก้คำผิด ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
  5 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษวันที่ 26 มิถุนายน 2552 26/6/2552 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง
พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง
พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง
พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษวันที่ 26 มิถุนายน 2552
  6 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ ระบบลม ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบดีเซลแฮมเมอร์ หรือระบบอื่น พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน 2552 26/6/2552 												ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ ระบบลม ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบดีเซลแฮมเมอร์ หรือระบบอื่น พ.ศ. 2552
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน 2552
																								ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ ระบบลม ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบดีเซลแฮมเมอร์ หรือระบบอื่น พ.ศ. 2552
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน 2552
																								ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ ระบบลม ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบดีเซลแฮมเมอร์ หรือระบบอื่น พ.ศ. 2552
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน 2552
  7 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม 2551 16/10/2551 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม 2551 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม 2551 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม 2551
  8 กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการขุดดินตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 มีนาคม 2546 20/3/2546 กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการขุดดินตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 มีนาคม 2546 กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการขุดดินตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 มีนาคม 2546  
  9 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 มีนาคม 2543 7/3/2543 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 มีนาคม 2543 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 มีนาคม 2543  
  10 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหล่นและการพังทลาย ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 19/11/2534 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหล่นและการพังทลาย ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534  ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหล่นและการพังทลาย ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534  ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มกราคม 2532 ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 19/1/2532 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มกราคม 2532  ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มกราคม 2532  ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  12 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับปั้นจั่น ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 เมษายน 2530 ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 17/4/2530 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับปั้นจั่น ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 เมษายน 2530  ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับปั้นจั่น ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 เมษายน 2530  ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  13 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 กันยายน 2528 ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 28/9/2528 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 กันยายน 2528  ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 กันยายน 2528  ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  14 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง ว่าด้วยนั่งร้าน ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2525 ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 30/7/2525 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง ว่าด้วยนั่งร้าน ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2525  ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง ว่าด้วยนั่งร้าน ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2525  ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  15 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างว่าด้วยลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2524 ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 20/2/2524 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างว่าด้วยลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2524   ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างว่าด้วยลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2524   ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน