ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

บริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภัย

สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

ความปลอดภัย
เขตก่อสร้าง

ปฏิบัติงานเกี่ยว
กับเครื่องจักร

การทำงานใน
ที่อับอากาศ

ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า

การตรวจ
สุขภาพลูกจ้าง

สวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ

อัตราน้ำหนักที่
ให้ลูกจ้างทำงาน

เขตปลอดบุหรี่

ยุทธภัณฑ์

รังสี

การควบคุมอาคาร

การประเมิน
ความเสี่ยง

รถพยาบาล
       
หมวดการควบคุมอาคาร
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดการควบคุมอาคาร
  1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแก่งเสี้ยน และตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 พฤศจิกายน 2561 16/11/2561 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแก่งเสี้ยน และตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 พฤศจิกายน 2561
												ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแก่งเสี้ยน และตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 พฤศจิกายน 2561
												ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแก่งเสี้ยน และตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 พฤศจิกายน 2561
  2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 26/7/2561 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พ.ศ. 2561
  3 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561 26/7/2561 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561
  4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 18/7/2561 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 18/7/2561 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พ.ศ. 2561
  6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 18/7/2561 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2561
  7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กรกฎาคม 2561 18/7/2561 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กรกฎาคม 2561 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กรกฎาคม 2561 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กรกฎาคม 2561
  8 เทศบัญญัติเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 18/6/2561 เทศบัญญัติเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 เทศบัญญัติเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 เทศบัญญัติเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561
  9 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและควบคุมอาคาร พ.ศ. 2561 15/5/2561 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและควบคุมอาคาร พ.ศ. 2561 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและควบคุมอาคาร พ.ศ. 2561 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและควบคุมอาคาร พ.ศ. 2561
  10 กฎกระทรวง กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2561 5/4/2561 กฎกระทรวง กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2561 กฎกระทรวง กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2561 กฎกระทรวง กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2561
  11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดกระบี่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560 3/10/2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดกระบี่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดกระบี่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดกระบี่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560
  12 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560 3/10/2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560
  13 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560 3/10/2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560
  14 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสตูล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560 3/10/2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสตูล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสตูล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสตูล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ตุลาคม 2560
  15 กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560 11/8/2560 กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดตรัง พ.ศ. 2560
  16 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดระยอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560 11/8/2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดระยอง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดระยอง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดระยอง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560
  17 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพิจิตร ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560 11/8/2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพิจิตร
ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพิจิตร
ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพิจิตร
ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560
  18 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชัยนาท ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560 11/8/2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชัยนาท
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชัยนาท
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชัยนาท
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560
  19 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560 11/8/2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 สิงหาคม 2560
  20 กฎกระทรวงฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 19/8/2559 กฎกระทรวงฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  21 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2555 11/12/2555 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร
เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร
เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร
เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2555
  22 กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 30/11/2555 กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  23 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 2/6/2553 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
  24 กฎกระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ.2552 29/10/2552 กฎกระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ.2552 กฎกระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ.2552 กฎกระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ.2552
  25 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคารพ.ศ. 2552 28/8/2552 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคารพ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคารพ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคารพ.ศ. 2552
  26 กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 20/2/2552 กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 
กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 
กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
  27 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 367/2544เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 มิถุนายน 2551 10/6/2551 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 367/2544เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 มิถุนายน 2551 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 367/2544เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 มิถุนายน 2551  
  28 คำสั่งที่ 436/2498เรื่อง อนุญาตให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาต ว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 มิถุนายน 2551 10/6/2551 คำสั่งที่ 436/2498เรื่อง อนุญาตให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาต
ว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 มิถุนายน 2551 คำสั่งที่ 436/2498เรื่อง อนุญาตให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาต
ว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 มิถุนายน 2551  
  29 กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 23/5/2551 กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 พฤษภาคม 2551  
  30 กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 20/5/2551 กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 พฤษภาคม 2551  
  31 กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบ งานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 30/11/2550 กฎกระทรวง
กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบ
งานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร
พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 กฎกระทรวง
กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบ
งานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร
พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550  
  32 กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 30/11/2550 กฎกระทรวง
กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 กฎกระทรวง
กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550  
  33 กฎกระทรวง กําหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาคารที่ ต้องได้รับอนุญาตก่อนการสร้าง หรือดัดแปลงต่อเติมภายในระยะไม่กินสิบห้าเมตรจากเขตทางหลวง พ.ศ. 2550 26/11/2550 												กฎกระทรวง กําหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาคารที่
ต้องได้รับอนุญาตก่อนการสร้าง หรือดัดแปลงต่อเติมภายในระยะไม่กินสิบห้าเมตรจากเขตทางหลวง พ.ศ. 2550
																								กฎกระทรวง กําหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาคารที่
ต้องได้รับอนุญาตก่อนการสร้าง หรือดัดแปลงต่อเติมภายในระยะไม่กินสิบห้าเมตรจากเขตทางหลวง พ.ศ. 2550
																								กฎกระทรวง กําหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาคารที่
ต้องได้รับอนุญาตก่อนการสร้าง หรือดัดแปลงต่อเติมภายในระยะไม่กินสิบห้าเมตรจากเขตทางหลวง พ.ศ. 2550
  34 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม 2550 16/10/2550 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม 2550 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม 2550  
  35 พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 กันยายน 2550 7/9/2550 พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 กันยายน 2550 พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 กันยายน 2550  
  36 กฎกระทรวงฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 สิงหาคม 2550 3/8/2550 กฎกระทรวงฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 สิงหาคม 2550 กฎกระทรวงฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 สิงหาคม 2550  
  37 กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัย ของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 18/7/2550 กฎกระทรวง
ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัย
ของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคาร
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 กฎกระทรวง
ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัย
ของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคาร
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 กรกฎาคม 2550  
  38 คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่102/2550 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่การพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร และออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ให้แก่เจ้าของอาคาร ในนิคมอุตสาหกรรมแทนผู้ว่าการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 มิถุนายน 2550 11/6/2550 คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่102/2550 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่การพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร และออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ให้แก่เจ้าของอาคาร ในนิคมอุตสาหกรรมแทนผู้ว่าการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 มิถุนายน 2550 คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่102/2550 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่การพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร และออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ให้แก่เจ้าของอาคาร ในนิคมอุตสาหกรรมแทนผู้ว่าการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 มิถุนายน 2550  
  39 กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มีนาคม 2550 26/3/2550 กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มีนาคม 2550 กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มีนาคม 2550  
  40 กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 มีนาคม 2550 18/3/2550 กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 มีนาคม 2550 กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 มีนาคม 2550  
  41 กฎกระทรวงฉบับที่ 60 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 5/7/2549 กฎกระทรวงฉบับที่ 60 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 กฎกระทรวงฉบับที่ 60 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 กรกฎาคม 2549  
  42 กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2548 29/12/2548 กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2548 กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2548  
  43 กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 ตุลาคม 2548 25/10/2548 กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 ตุลาคม 2548 กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 ตุลาคม 2548  
  44 กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 สิงหาคม 2548 19/8/2548 กฎกระทรวง
กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต
ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 สิงหาคม 2548 กฎกระทรวง
กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต
ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 สิงหาคม 2548  
  45 กฎกระทรวงฉบับที่ 58 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546 13/2/2546 กฎกระทรวงฉบับที่ 58 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546 กฎกระทรวงฉบับที่ 58 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546  
  46 กฎกระทรวงฉบับที่ 57 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 สิงหาคม 2544 2/8/2544 กฎกระทรวงฉบับที่ 57 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 สิงหาคม 2544 กฎกระทรวงฉบับที่ 57 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 สิงหาคม 2544  
  47 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 สิงหาคม 2543 7/8/2543 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 สิงหาคม 2543 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 สิงหาคม 2543  
  48 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2543 28/7/2543 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2543 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2543  
  49 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 พฤษภาคม 2543 15/5/2543 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 พฤษภาคม 2543 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 พฤษภาคม 2543  
  50 กฎกระทรวงฉบับที่ 50 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2540 5/11/2540 กฎกระทรวงฉบับที่ 50 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2540 กฎกระทรวงฉบับที่ 50 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2540  
  51 กฎกระทรวงฉบับที่ 47 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กันยายน 2540 29/9/2540 กฎกระทรวงฉบับที่ 47 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กันยายน 2540 กฎกระทรวงฉบับที่ 47 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กันยายน 2540  
  52 กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กันยายน 2540 29/9/2540 กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กันยายน 2540 กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กันยายน 2540  
  53 กฎกระทรวงฉบับที่ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กันยายน 2540 29/9/2540 กฎกระทรวงฉบับที่ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กันยายน 2540 กฎกระทรวงฉบับที่ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กันยายน 2540  
  54 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก่อสร้าง ดัดแปลง การอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพและการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 ธันวาคม 2539 31/12/2539 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก่อสร้าง ดัดแปลง การอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพและการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 ธันวาคม 2539 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก่อสร้าง ดัดแปลง การอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพและการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 ธันวาคม 2539  
  55 พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 กรกฎาคม 2538 17/7/2538 พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 กรกฎาคม 2538 พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 กรกฎาคม 2538  
  56 กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 สิงหาคม 2537 31/8/2537 กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 สิงหาคม 2537 กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 สิงหาคม 2537  
  57 กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 มิถุนายน 2537 13/6/2537 กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 มิถุนายน 2537 กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 มิถุนายน 2537  
  58 กฎกระทรวงฉบับที่ 39 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 31/5/2537 กฎกระทรวงฉบับที่ 39 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 กฎกระทรวงฉบับที่ 39 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 พฤษภาคม 2537  
  59 กฎกระทรวงฉบับที่ 36 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กันยายน 2535 3/9/2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 36 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กันยายน 2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 36 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กันยายน 2535  
  60 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 มีนาคม 2535 29/3/2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 มีนาคม 2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 มีนาคม 2535  
  61 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 14/2/2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535  
  62 กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 กันยายน 2528 26/9/2528 กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 กันยายน 2528 กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 กันยายน 2528  
  63 กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 กันยายน 2528 26/9/2528 กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 กันยายน 2528 กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 กันยายน 2528  
  64 กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มีนาคม 2527 22/3/2527 กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มีนาคม 2527 กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มีนาคม 2527  
  65 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ธันวาคม 2526 16/12/2526 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ธันวาคม 2526 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ธันวาคม 2526  
  66 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 พฤษภาคม 2522 8/7/2522 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 พฤษภาคม 2522 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 พฤษภาคม 2522  
  67 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 มีนาคม 2522 19/3/2522 												พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 มีนาคม 2522
																								พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 มีนาคม 2522