ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

บริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภัย

สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

ความปลอดภัย
เขตก่อสร้าง

ปฏิบัติงานเกี่ยว
กับเครื่องจักร

การทำงานใน
ที่อับอากาศ

ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า

การตรวจ
สุขภาพลูกจ้าง

สวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ

อัตราน้ำหนักที่
ให้ลูกจ้างทำงาน

เขตปลอดบุหรี่

ยุทธภัณฑ์

รังสี

การควบคุมอาคาร

การประเมิน
ความเสี่ยง

รถพยาบาล
       
หมวดการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2561 28/6/2561 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2561 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2561
  2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2561 12/3/2561 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2561
												ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2561
												ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2561
  3 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2561 21/2/2561 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2561
  4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กุมภาพันธ์ 2561 14/2/2561 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กุมภาพันธ์ 2561
												ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กุมภาพันธ์ 2561
												ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กุมภาพันธ์ 2561
  5 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มกราคม 2561 26/1/2561 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มกราคม 2561 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มกราคม 2561 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มกราคม 2561
  6 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 17/10/2559 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
  7 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน 2552 26/6/2552 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน 2552
  8 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะ การทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มิถุนายน 2550 22/6/2550 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะ การทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะ การทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มิถุนายน 2550  
  9 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการ ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มิถุนายน 2550 22/6/2550 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการ ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน พ.ศ. 2550    ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการ ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน พ.ศ. 2550    ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มิถุนายน 2550  
  10 กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 มีนาคม 2549 6/3/2549 กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 มีนาคม 2549 กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 มีนาคม 2549  
  11 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 6/11/2546 												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546
																								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546
												 
  12 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม 30/11/2519 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม