ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

บริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภัย

สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

ความปลอดภัย
เขตก่อสร้าง

ปฏิบัติงานเกี่ยว
กับเครื่องจักร

การทำงานใน
ที่อับอากาศ

ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า

การตรวจ
สุขภาพลูกจ้าง

สวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ

อัตราน้ำหนักที่
ให้ลูกจ้างทำงาน

เขตปลอดบุหรี่

ยุทธภัณฑ์

รังสี

การควบคุมอาคาร

การประเมิน
ความเสี่ยง

รถพยาบาล
       
หมวดรังสี
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดรังสี
  1 กฎกระทรวง เรื่อง การปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤศจิกายน 2561 5/11/2561 กฎกระทรวง เรื่อง การปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤศจิกายน 2561 กฎกระทรวง เรื่อง การปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤศจิกายน 2561 กฎกระทรวง เรื่อง การปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤศจิกายน 2561
  2 กฎกระทรวง เรื่อง การจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤศจิกายน 2561 5/11/2561 กฎกระทรวง เรื่อง การจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤศจิกายน 2561 กฎกระทรวง เรื่อง การจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤศจิกายน 2561 กฎกระทรวง เรื่อง การจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤศจิกายน 2561
  3 กฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาใน และส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 5/10/2561 กฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาใน และส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาใน และส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาใน และส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561
  4 กฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2561 5/10/2561 กฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2561
  5 กฎกระทรวง เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 5/10/2561 กฎกระทรวง เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 กฎกระทรวง เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561
  6 กฎกระทรวง เรื่อง ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 5/10/2561 กฎกระทรวง เรื่อง ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561
กฎกระทรวง เรื่อง ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561
กฎกระทรวง เรื่อง ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561
  7 ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2560 27/10/2560 ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2560
  8 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยการประกันคุณภาพของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. 2559 2/8/2559 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยการประกันคุณภาพของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. 2559 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยการประกันคุณภาพของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. 2559 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยการประกันคุณภาพของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. 2559
  9 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 2/8/2559 																								ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559											
												
																																				ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559											
												
																																				ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559
  10 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยมาตรฐานด้านความเหมาะสมของสถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. 2559 2/8/2559 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยมาตรฐานด้านความเหมาะสมของสถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. 2559									
												ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยมาตรฐานด้านความเหมาะสมของสถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. 2559									
												ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยมาตรฐานด้านความเหมาะสมของสถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. 2559
  11 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2554 26/3/2555 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์
พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์
พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์
พ.ศ. 2554
  12 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการในการติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี พ.ศ. 2554 26/3/2555 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการในการติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี  พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการในการติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี  พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการในการติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี  พ.ศ. 2554
  13 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดการและวิธีการในการส่งคืนกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2554 26/3/2555 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดการและวิธีการในการส่งคืนกากกัมมันตรังสี
พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดการและวิธีการในการส่งคืนกากกัมมันตรังสี
พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดการและวิธีการในการส่งคืนกากกัมมันตรังสี
พ.ศ. 2554
  14 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี พ.ศ. 2554 26/3/2555 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  พ.ศ. 2554
  15 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ประเภทวัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี พ.ศ.2554 26/3/2555 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ประเภทวัสดุพลอยได้  หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  พ.ศ.2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ประเภทวัสดุพลอยได้  หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  พ.ศ.2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี ประเภทวัสดุพลอยได้  หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี  พ.ศ.2554
  16 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ ที่มีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2554 26/3/2555 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้
ที่มีไว้ในครอบครอง  พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้
ที่มีไว้ในครอบครอง  พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้
ที่มีไว้ในครอบครอง  พ.ศ. 2554
  17 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานการรั่วไหลของวัสดุพลอยได้ที่อยู่ในความครอบครอง พ.ศ. 2554 26/3/2555 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานการรั่วไหลของวัสดุพลอยได้ที่อยู่ในความครอบครอง  พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานการรั่วไหลของวัสดุพลอยได้ที่อยู่ในความครอบครอง  พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานการรั่วไหลของวัสดุพลอยได้ที่อยู่ในความครอบครอง  พ.ศ. 2554
  18 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ ในสถานที่จัดเก็บ ในระหว่างการใช้งาน ในระหว่างการขนส่งหรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2554 26/3/2555 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์
ในสถานที่จัดเก็บ ในระหว่างการใช้งาน ในระหว่างการขนส่งหรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร์
พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์
ในสถานที่จัดเก็บ ในระหว่างการใช้งาน ในระหว่างการขนส่งหรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร์
พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์
ในสถานที่จัดเก็บ ในระหว่างการใช้งาน ในระหว่างการขนส่งหรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร์
พ.ศ. 2554
  19 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุ ต้นกําลัง พ.ศ. 2554 26/3/2555 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุ
ต้นกําลัง  พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุ
ต้นกําลัง  พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุ
ต้นกําลัง  พ.ศ. 2554
  20 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุต้นกําลัง พ.ศ. 2554 26/3/2555 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุต้นกําลัง  
พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุต้นกําลัง  
พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุต้นกําลัง  
พ.ศ. 2554
  21 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์ ที่มีไว้ในครอบครอง และแบบรายงานในกรณีที่วัสดุนิวเคลียร์เกิดการสูญหายหรือเสียหายหรือถูกข่มขู่ ว่าจะกระทํา การอย่างหนึ่งอย่างใดแก่วัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2554 26/3/2555 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์
ที่มีไว้ในครอบครอง  และแบบรายงานในกรณีที่วัสดุนิวเคลียร์เกิดการสูญหายหรือเสียหายหรือถูกข่มขู่
ว่าจะกระทํา การอย่างหนึ่งอย่างใดแก่วัสดุนิวเคลียร์  
พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์
ที่มีไว้ในครอบครอง  และแบบรายงานในกรณีที่วัสดุนิวเคลียร์เกิดการสูญหายหรือเสียหายหรือถูกข่มขู่
ว่าจะกระทํา การอย่างหนึ่งอย่างใดแก่วัสดุนิวเคลียร์  
พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์
ที่มีไว้ในครอบครอง  และแบบรายงานในกรณีที่วัสดุนิวเคลียร์เกิดการสูญหายหรือเสียหายหรือถูกข่มขู่
ว่าจะกระทํา การอย่างหนึ่งอย่างใดแก่วัสดุนิวเคลียร์  
พ.ศ. 2554
  22 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การย้ายวัสดุนิวเคลียร์ตามที่ได้รับอนุญาตไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่อื่น ที่มิได้ระบุไว้ในใบอนุญาต พ.ศ. 2554 26/3/2555 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การย้ายวัสดุนิวเคลียร์ตามที่ได้รับอนุญาตไปเก็บรักษาไว้
ณ สถานที่อื่น ที่มิได้ระบุไว้ในใบอนุญาต  พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การย้ายวัสดุนิวเคลียร์ตามที่ได้รับอนุญาตไปเก็บรักษาไว้
ณ สถานที่อื่น ที่มิได้ระบุไว้ในใบอนุญาต  พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การย้ายวัสดุนิวเคลียร์ตามที่ได้รับอนุญาตไปเก็บรักษาไว้
ณ สถานที่อื่น ที่มิได้ระบุไว้ในใบอนุญาต  พ.ศ. 2554
  23 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้ พ.ศ. 2554 26/3/2555 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้
พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้
พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้
พ.ศ. 2554
  24 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การย้ายวัสดุพลอยได้ พ.ศ. 2554 26/3/2555 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การย้ายวัสดุพลอยได้  พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การย้ายวัสดุพลอยได้  พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การย้ายวัสดุพลอยได้  พ.ศ. 2554
  25 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยได้ที่ขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. 2554 26/3/2555 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยได้ที่ขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยได้ที่ขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยได้ที่ขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. 2554
  26 ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยวัสดุพลอยได้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตสูญหาย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 13/5/2552 ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยวัสดุพลอยได้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตสูญหาย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยวัสดุพลอยได้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตสูญหาย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยวัสดุพลอยได้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตสูญหาย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
  27 ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยแบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 13/5/2552 ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยแบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยแบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยแบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
  28 ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยระยะเวลาในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 13/5/2552 												ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยระยะเวลาในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
																								ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยระยะเวลาในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
																								ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยระยะเวลาในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
  29 กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 สิงหาคม 2550 17/8/2550 												กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 สิงหาคม 2550
																								กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 สิงหาคม 2550
												 
  30 ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2549 25/12/2549 ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2549
ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2549
 
  31 ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 (พ.ศ.2549) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 มิถุนายน 2549 29/6/2549 ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 (พ.ศ.2549) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 (พ.ศ.2549) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 มิถุนายน 2549  
  32 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในการป้องกันอันตรายจากรังสี 21/10/2548 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในการป้องกันอันตรายจากรังสี ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในการป้องกันอันตรายจากรังสี  
  33 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบฉลากที่มีเครื่องหมายและข้อความเตือนภัยติดไว้ที่ภาชนะที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มสารกัมมันตรังสี 21/10/2548 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบฉลากที่มีเครื่องหมายและข้อความเตือนภัยติดไว้ที่ภาชนะที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มสารกัมมันตรังสี ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบฉลากที่มีเครื่องหมายและข้อความเตือนภัยติดไว้ที่ภาชนะที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มสารกัมมันตรังสี  
  34 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการเก็บรักษา เคลื่อนย้าย ขนส่งต้นกำเนิดรังสีและการจัดการกากกัมมันตรังสี 21/10/2548 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการเก็บรักษา เคลื่อนย้าย ขนส่งต้นกำเนิดรังสีและการจัดการกากกัมมันตรังสี ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการเก็บรักษา เคลื่อนย้าย ขนส่งต้นกำเนิดรังสีและการจัดการกากกัมมันตรังสี  
  35 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี 23/3/2548 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี  
  36 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบเครื่องหมายเตือนภัยในบริเวณรังสี บริเวณรังสีสูง บริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสี หรือบริเวณหรือห้องใด ๆ ที่มีการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี 23/3/2548 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบเครื่องหมายเตือนภัยในบริเวณรังสี บริเวณรังสีสูง บริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสี หรือบริเวณหรือห้องใด ๆ ที่มีการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบเครื่องหมายเตือนภัยในบริเวณรังสี บริเวณรังสีสูง บริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสี หรือบริเวณหรือห้องใด ๆ ที่มีการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี  
  37 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างได้รับเป็นประจำทุกเดือน 23/3/2548 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างได้รับเป็นประจำทุกเดือน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างได้รับเป็นประจำทุกเดือน  
  38 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีและแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีแทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นจากหน้าที่ 23/3/2548 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กำหนดแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีและแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีแทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นจากหน้าที่ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กำหนดแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีและแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีแทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นจากหน้าที่ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กำหนดแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีและแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีแทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นจากหน้าที่
  39 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี และแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี 23/3/2548 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี และแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี และแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี  
  40 กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารงานและ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิด ก่อไอออน พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 สิงหาคม 2547 20/8/2547 กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารงานและ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิด ก่อไอออน พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 สิงหาคม 2547 กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารงานและ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิด ก่อไอออน พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 สิงหาคม 2547  
  41 ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ข้อกำหนดและมาตรการออกตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ.2546 17/2/2547 ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ข้อกำหนดและมาตรการออกตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ.2546
ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ข้อกำหนดและมาตรการออกตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ.2546
 
  42 กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 เมษายน 2546 1/4/2546 												กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 เมษายน 2546
																								กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 เมษายน 2546
												 
  43 ระเบียบสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยการวิเคราะห์และตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. 2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 มกราคม 2543 18/1/2543 ระเบียบสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยการวิเคราะห์และตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. 2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 มกราคม 2543 ระเบียบสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยการวิเคราะห์และตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. 2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 มกราคม 2543  
  44 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 เรื่อง คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเกี่ยวกับโรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กรกฎาคม 2542 20/7/2542 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 เรื่อง คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเกี่ยวกับโรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กรกฎาคม 2542 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 เรื่อง คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเกี่ยวกับโรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กรกฎาคม 2542  
  45 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชนิด จํานวน แหล่งที่มาวิธีการใช้และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กรกฎาคม 2542 20/7/2542 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชนิด จํานวน แหล่งที่มาวิธีการใช้และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กรกฎาคม 2542 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชนิด จํานวน แหล่งที่มาวิธีการใช้และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กรกฎาคม 2542  
  46 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 เมษายน 2504 14/4/2504 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 เมษายน 2504 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 เมษายน 2504