ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

บริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภัย

สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

ความปลอดภัย
เขตก่อสร้าง

ปฏิบัติงานเกี่ยว
กับเครื่องจักร

การทำงานใน
ที่อับอากาศ

ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า

การตรวจ
สุขภาพลูกจ้าง

สวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ

อัตราน้ำหนักที่
ให้ลูกจ้างทำงาน

เขตปลอดบุหรี่

ยุทธภัณฑ์

รังสี

การควบคุมอาคาร

การประเมิน
ความเสี่ยง

รถพยาบาล
       
หมวดการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
  1 กฎกระทรวง การกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่งและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2559 31/3/2559 กฎกระทรวง การกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่งและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2559 กฎกระทรวง การกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่งและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2559 กฎกระทรวง การกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานการขนส่งและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2559
  2 กฎกระทรวง การสำรวจตัวอย่างค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในภาคเอกชน พ.ศ. 2558 29/12/2558 กฎกระทรวง การสำรวจตัวอย่างค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในภาคเอกชน พ.ศ. 2558 กฎกระทรวง การสำรวจตัวอย่างค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในภาคเอกชน พ.ศ. 2558 กฎกระทรวง การสำรวจตัวอย่างค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในภาคเอกชน พ.ศ. 2558
  3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6) 14/1/2553 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6)
  4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 22/5/2549 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
  5 กฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการใน สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 มีนาคม 2548 29/3/2548 												กฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการใน สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 มีนาคม 2548
																								กฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการใน สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 มีนาคม 2548
												 
  6 กฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานในการควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 5/9/2545 กฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานในการควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานในการควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545  
  7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 ธันวาคม 2536 20/12/2536 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 ธันวาคม 2536 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 ธันวาคม 2536  
  8 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น แก่การปฐมพยาบาลลูกจ้างที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 สิงหาคม 2534 22/8/2534 												ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น แก่การปฐมพยาบาลลูกจ้างที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 สิงหาคม 2534
																								ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น แก่การปฐมพยาบาลลูกจ้างที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 สิงหาคม 2534