ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

บริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภัย

สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

ความปลอดภัย
เขตก่อสร้าง

ปฏิบัติงานเกี่ยว
กับเครื่องจักร

การทำงานใน
ที่อับอากาศ

ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า

การตรวจ
สุขภาพลูกจ้าง

สวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ

อัตราน้ำหนักที่
ให้ลูกจ้างทำงาน

เขตปลอดบุหรี่

ยุทธภัณฑ์

รังสี

การควบคุมอาคาร

การประเมิน
ความเสี่ยง

รถพยาบาล
       
หมวดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้
  1 กฎกระทรวง กําหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานได้ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 เมษายน 2547 23/4/2547 กฎกระทรวง กําหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานได้ พ.ศ. 2547  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 เมษายน 2547 กฎกระทรวง กําหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานได้ พ.ศ. 2547  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 เมษายน 2547