ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

บริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภัย

สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

ความปลอดภัย
เขตก่อสร้าง

ปฏิบัติงานเกี่ยว
กับเครื่องจักร

การทำงานใน
ที่อับอากาศ

ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า

การตรวจ
สุขภาพลูกจ้าง

สวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ

อัตราน้ำหนักที่
ให้ลูกจ้างทำงาน

เขตปลอดบุหรี่

ยุทธภัณฑ์

รังสี

การควบคุมอาคาร

การประเมิน
ความเสี่ยง

รถพยาบาล
       
หมวดการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดการป้องกันและระงับอัคคีภัย
  1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 29/8/2561 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  2 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับลักษณะ การติดตั้ง และการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในโรงเก็บ พ.ศ. 2561 27/8/2561 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับลักษณะ การติดตั้ง และการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในโรงเก็บ พ.ศ. 2561 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับลักษณะ การติดตั้ง และการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในโรงเก็บ พ.ศ. 2561 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับลักษณะ การติดตั้ง และการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในโรงเก็บ พ.ศ. 2561
  3 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์" 5/10/2559 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 11/3/2556 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
  5 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 11/3/2556 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
  6 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 9/1/2556 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
  7 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 30/9/2552 												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
																								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
																								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
  8 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย มีไว้ซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 เมษายน 2548 4/4/2548 												ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย มีไว้ซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 เมษายน 2548
																								ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย มีไว้ซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 เมษายน 2548
												 
  9 ประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดเงื่อนไขในการใช้การเก็บรักษาและการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 15/2/2548 												ประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดเงื่อนไขในการใช้การเก็บรักษาและการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
																								ประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดเงื่อนไขในการใช้การเก็บรักษาและการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
												 
  10 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2546 25/8/2546 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2546 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2546  
  11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2539 21/5/2539 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2539 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2539  
  12 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 ธันวาคม 2534 ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10/12/2534 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 ธันวาคม 2534  ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 ธันวาคม 2534  ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
  13 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 ธันวาคม 2505 18/12/2505 												กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 ธันวาคม 2505
																								กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 ธันวาคม 2505
												 
  14 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2496 29/12/2496 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2496 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2496  
  15 กฎกระทรวง (พ.ศ.2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 สิงหาคม 2496 25/8/2496 กฎกระทรวง (พ.ศ.2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 สิงหาคม 2496 กฎกระทรวง (พ.ศ.2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 สิงหาคม 2496  
หมวดหน่วยงานดับเพลิง
  16 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 14/3/2557 																								ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
												
																																				ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
												
																																				ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
  17 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกำหนดสถานที่ยื่นคำขอ 14/3/2557 																								ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกำหนดสถานที่ยื่นคำขอ
												
																																				ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกำหนดสถานที่ยื่นคำขอ
												
																																				ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกำหนดสถานที่ยื่นคำขอ
  18 แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่๙ ก วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗] 5/2/2557 แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่๙ ก วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗]
							แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่๙ ก วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗]
							แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่๙ ก วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗]
  19 กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 16/1/2557 																								กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556
							
												
																																				กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556
							
												
																																				กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556
  20 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนด หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อม ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 กันยายน 2550 28/9/2550 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนด
หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ พ.ศ. 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 กันยายน 2550
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนด
หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ พ.ศ. 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 กันยายน 2550
 
  21 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 30/11/2549 												ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549
																								ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549
												 
  22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 ตุลาคม 2549 6/10/2549 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง
พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 ตุลาคม 2549 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง
พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 ตุลาคม 2549  
  23 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นแก่ลูกจ้าง ถูกยกเลิกโดย ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนด หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อม ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 กันยายน 2550 9/6/2547 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นแก่ลูกจ้าง ถูกยกเลิกโดย ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนด หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อม ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 กันยายน 2550
							ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นแก่ลูกจ้าง ถูกยกเลิกโดย ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนด หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อม ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 กันยายน 2550
							 
  24 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มิถุนายน 2519 25/6/2519 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มิถุนายน 2519 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มิถุนายน 2519  
  25 พระราชกฤษฎีกา มอบอำ นาจของรัฐมนตรีในการแต่งตั้งนายตรวจพิเศษและผู้อำ นวยการดับเพลิงประจำ ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด ทำ การแทน พ.ศ. 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 ธันวาคม 2496 21/12/2496 พระราชกฤษฎีกา มอบอำ นาจของรัฐมนตรีในการแต่งตั้งนายตรวจพิเศษและผู้อำ นวยการดับเพลิงประจำ ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด ทำ การแทน พ.ศ. 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 ธันวาคม 2496 พระราชกฤษฎีกา มอบอำ นาจของรัฐมนตรีในการแต่งตั้งนายตรวจพิเศษและผู้อำ นวยการดับเพลิงประจำ ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด ทำ การแทน พ.ศ. 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 ธันวาคม 2496  
หมวดสถานที่ตรวจสภาพรถ
  26 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่องดับเพลิงที่จะต้องติดตั้ง ณ สถานตรวจสภาพรถ 28/1/2547 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่องดับเพลิงที่จะต้องติดตั้ง ณ สถานตรวจสภาพรถ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขนาด จำนวน และคุณภาพเครื่องดับเพลิงที่จะต้องติดตั้ง ณ สถานตรวจสภาพรถ