ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติโรงงาน
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติโรงงาน
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ธันวาคม 2559 30/12/2559 กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ธันวาคม 2559 กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ธันวาคม 2559 กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ธันวาคม 2559
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 20/3/2558 																								กฎกระทรวง
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2558)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
												
																																				กฎกระทรวง
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2558)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
												
																																				กฎกระทรวง
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2558)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 29/10/2557 												กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2557)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
																								กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2557)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
																								กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2557)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 13/2/2556 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2551)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 12/11/2551 กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2551)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2551)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2551)ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กันยายน 2551 25/9/2551 กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กันยายน 2551 กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กันยายน 2551 กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กันยายน 2551
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 16/7/2550 กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
												กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
												กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 29/12/2549 กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.  2549 กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.  2549 กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.  2549
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2549 21/6/2549 กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2549 กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2549 กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2549
  10  กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2545 20/8/2545 กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2545 กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2545 กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2545
  11  กฏกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2544 19/12/2544 กฏกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2544 กฏกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2544 กฏกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2544
  12  กฏกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 14/11/2544 กฏกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 พฤศจิกายน  2544 กฏกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 พฤศจิกายน  2544 กฏกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 พฤศจิกายน  2544
  13  กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2540 20/6/2540 กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2540 กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2540 กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2540
  14  กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 มิถุนายน 2540 19/6/2540 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 มิถุนายน 2540 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 มิถุนายน 2540 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 มิถุนายน 2540
  15  กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 สิงหาคม 2539 22/8/2539 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 สิงหาคม 2539 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 สิงหาคม 2539 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 สิงหาคม 2539
  16  กฏกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2539 13/8/2539 กฏกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2539 กฏกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2539 กฏกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2539
  17  กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2538 26/6/2538 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2538 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2538 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2538
  18  กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 16/10/2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535
  19  กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 16/10/2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535
  20  กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 16/10/2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535
  21  กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 16/10/2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535
  22  กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 16/10/2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535
  23  กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม 2535 16/10/2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม 2535									
												กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม 2535									
												กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม 2535
  24  กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 16/10/2535 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535
												กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535
												กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535
  25  กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม 2535 16/10/2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม 2535												
												กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม 2535												
												กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม 2535
  26  พระราชบัญญัติโรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 เมษายน 2535 2/4/2535 พระราชบัญญัติโรงงาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 เมษายน 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 เมษายน 2535