ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติจราจรทางบก
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติจราจรทางบก
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 16/8/2559 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559
  พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551 , ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 8/2/2551 พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551 , ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551 , ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551  
  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมสุขภาพอนามัย พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2546 27/3/2546 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมสุขภาพอนามัย พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมสุขภาพอนามัย พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2546  
  พระราชบัญญัติการจราจรทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 ตุลาคม 2538 6/10/2538 พระราชบัญญัติการจราจรทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 ตุลาคม 2538 พระราชบัญญัติการจราจรทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 ตุลาคม 2538  
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 พฤษภาคม 2536 11/5/2536 กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 พฤษภาคม 2536 กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 พฤษภาคม 2536