ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติยุทธภัณฑ์
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติยุทธภัณฑ์
  พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 30/11/2530 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530