ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติอื่นๆ
  พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 28/12/2561 พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 9/3/2561 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  2560 - 2579    
  พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 2/10/2560 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560
  แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 1/7/2560 แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
												
												   
  ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564 27/4/2560 ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564    
  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 3/3/2560 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564										

												   
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสังคม และตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559 15/12/2559 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสังคม และตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2559
												ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสังคม และตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2559
												ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสังคม และตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2559
  พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 22/6/2558 																								พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
												
												
																																				พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
												
												
																																				พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 10/12/2550 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
												พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
												พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550