ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะ และคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด พ.ศ. 2560 9/8/2560 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะ และคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด พ.ศ. 2560
												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะ และคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด พ.ศ. 2560
												ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะ และคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด พ.ศ. 2560
  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 19/7/2560 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 ธันวาคม 2550) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 ธันวาคม 2550 10/12/2550 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 ธันวาคม 2550)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 ธันวาคม 2550 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 ธันวาคม 2550)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 ธันวาคม 2550  
  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 ธันวาคม 2550) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 ธันวาคม 2550 4/12/2550 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 ธันวาคม 2550)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 ธันวาคม 2550 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 ธันวาคม 2550)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 ธันวาคม 2550  
  พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม 2550 16/10/2550 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม 2550 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม 2550  
  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 มีนาคม 2535 23/3/2535 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 มีนาคม 2535 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 มีนาคม 2535  
  พระราชบัญญัติการพัฒนาและการส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2535 3/2/2535 พระราชบัญญัติการพัฒนาและการส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2535 พระราชบัญญัติการพัฒนาและการส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2535