ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติแรงงาน
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติแรงงาน
  พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 19/4/2561 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
												พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
												พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 31/8/2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 33/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 14/3/2560 คำสั่งกระทรวงแรงงาน
ที่ 33/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
คำสั่งกระทรวงแรงงาน
ที่ 33/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
คำสั่งกระทรวงแรงงาน
ที่ 33/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2560 24/1/2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  5 ) พ.ศ.  2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  5 ) พ.ศ.  2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  5 ) พ.ศ.  2560
  พระราชบัญญัติ แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 8/10/2558 พระราชบัญญัติ แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 17/1/2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) , ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 27/2/2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) , ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) , ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551  
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 , ประกาศในราชกิจานุเบกษาวันที่ 27 กุมภาพันธ์. 2551 27/2/2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 , ประกาศในราชกิจานุเบกษาวันที่ 27 กุมภาพันธ์. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 , ประกาศในราชกิจานุเบกษาวันที่ 27 กุมภาพันธ์. 2551  
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 20/2/2541 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
  10  กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2538 26/6/2538 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2538 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2538 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2538