ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติการนิคม
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติการนิคม
  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 8/1/2551 																								พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550
												
																																				พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550
												
												 
  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539 22/10/2539 																								พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539
												
																																				พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539
												
												 
  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 21/11/2534 																								พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534
												
																																				พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534
												
												 
  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 24/3/2522 																			พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
												
																															พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522